Μεγάλα ατυχήματα που σχετίζονται με επικίνδυνες χημικές ουσίες

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Στόχο έχει τον έλεγχο των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες, ιδίως χημικές.

Η παρούσα οδηγία, που αποκαλείται Seveso-III, τροποποίησε την προηγούμενη Seveso-II (οδηγία 96/82/ΕΚ), η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αποκομίσθηκαν από μεταγενέστερα ατυχήματα, για παράδειγμα στο Bhopal, στην Τουλούζη ή στο Enschede, τροποποίησε την αρχική οδηγία Seveso (Οδηγία 82/501/ΕΟΚ), μετά το καταστροφικό ατύχημα στην ιταλική πόλη Seveso το 1976 που οδήγησε στην ψήφιση νομοθεσίας για την πρόληψη και τον έλεγχο των εν λόγω ατυχημάτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Αυτή η νομοθεσία έχει αλλάξει για να δώσει στους πολίτες ισχυρότερα δικαιώματα. Τους παρέχει καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από κοντινές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και πώς να αντιδράσουν στην περίπτωση ατυχήματος.

Αυτές οι πληροφορίες, που εξηγούν τη διαδικασία συναγερμού και τον τρόπο που οφείλει να ενεργήσει το κοινό, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Τι έχει αλλάξει;

Η νομοθεσία καλύπτει πλέον περίπου 12.000 βιομηχανικούς χώρους σε ολόκληρη την ΕΕ, στους οποίους χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται χημικές ή πετροχημικές ουσίες, ή πραγματοποιείται εξευγενισμός μετάλλων.

Κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ατυχημάτων σε περιοχές γύρω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων προϊόντων:

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τέτοιες ουσίες σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισμένα όρια υποχρεούνται:

Επιπλέον, η νέα νομοθεσία:

Γιατί επικαιροποίηση;

Η νέα νομοθεσία λαμβάνει υπ’ όψιν ορισμένες τεχνικές μεταβολές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όσον αφορά τον τρόπο ταξινόμησης των χημικών ουσιών.

Γενικό πλαίσιο

Λαμβάνοντας υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο βιομηχανοποίησης στην ΕΕ, η οδηγία Seveso έχει συμβάλει στην επίτευξη χαμηλής συχνότητας μεγάλων ατυχημάτων. Η οδηγία θεωρείται ευρέως ως ένα σημείο αναφοράς για την πολιτική βιομηχανικών ατυχημάτων και έχει εξελιχθεί σε ένα πρότυπο νομοθεσίας σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 13 Αυγούστου 2012. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες από την 1η Ιουνίου 2015.

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 1–37)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έκθεση της Επιτροπής για την περίοδο 2012-2014 σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [COM(2017) 665 final της 16ης Νοεμβρίου 2017]

τελευταία ενημέρωση 04.06.2018