Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία 94/62/ΕΚ θεσπίζει τους κανόνες της ΕΕ για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας.

Η οδηγία 94/62/ΕΚ αποσκοπεί στα εξής:

Η οδηγία (ΕΕ) 2018/852 αποτελεί την τελευταία τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ και περιλαμβάνει επικαιροποιημένα μέτρα που έχουν ως αντικείμενο τα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί είτε προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά εκ των οποίων αποτελούνται.

Μέτρα

Η οδηγία, όπως τροποποιήθηκε, υποχρεώνει όλες τις χώρες της ΕΕ να λαμβάνουν μέτρα, τα οποία συνίστανται μεταξύ άλλων σε εθνικά προγράμματα, κίνητρα μέσω προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και άλλα οικονομικά μέσα, για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνουν την αύξηση του ποσοστού των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών* που διατίθενται στην αγορά και των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον, χωρίς να υπονομεύεται η ασφάλεια των τροφίμων ή των καταναλωτών. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με το υλικό συσκευασίας. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες υπολογισμού για την υποβολή στοιχείων που αφορούν τους νέους στόχους ανακύκλωσης που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 και το 2030.

Στόχοι

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον το 65% κατά βάρος του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας πρέπει να ανακυκλώνεται. Οι στόχοι ανακύκλωσης για κάθε υλικό είναι οι εξής:

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, τουλάχιστον το 70% κατά βάρος του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας πρέπει να ανακυκλώνεται. Αυτό περιλαμβάνει:

Βασικές απαιτήσεις

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι συσκευασίες οι οποίες διατίθενται στην αγορά πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της οδηγίας:

Η τροποποιημένη οδηγία επισήμανε τη διαφορά μεταξύ των συσκευασιών που ανακτώνται μέσω λιπασματοποίησης και των βιοαποικοδομήσιμων απορριμάτων συσκευασίας, και διευκρίνισε ότι η οξοδιασπώμενη πλαστική συσκευασία (πλαστική συσκευασία με πρόσθετα που προκαλούν τη μετατροπή της σε μικροσκοπικά σωματίδια και συμβάλλουν στην παρουσία μικροσωματιδίων στο περιβάλλον) δεν θεωρείται βιοαποδομήσιμη συσκευασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τον τρόπο ενίσχυσης των βασικών απαιτήσεων με σκοπό να βελτιωθεί η σχεδίαση των συσκευασιών για επαναχρησιμοποίηση και η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, καθώς και να ενισχυθεί η επιβολή των βασικών απαιτήσεων.

Συστήματα ανάκτησης των συσκευασιών

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι θεσπίζονται συστήματα που προβλέπουν την επιστροφή ή/και τη συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των συλλεγόμενων συσκευασιών ή/και των απορριμμάτων συσκευασίας.

Ευθύνη του παραγωγού

Συστήματα πληροφορικής και υποβολή εκθέσεων

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ;

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κυκλική οικονομία: η κυκλική οικονομία ελαχιστοποιεί την κατανάλωση πόρων, τα απορρίμματα, τις εκπομπές και τη διαρροή ενέργειας. Μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μακροπρόθεσμης σχεδίασης, συντήρησης, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμική οικονομία στην οποία οι πόροι εξορύσσονται, χρησιμοποιούνται και, στη συνέχεια, απορρίπτονται.
Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία: συσκευασία που έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί και διατεθεί στην αγορά προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πολλαπλές διαδρομές, με την επαναπλήρωση ή την επαναχρησιμοποίησή της για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο μελετήθηκε.
Προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού: συστήματα που καθορίζονται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονομική ή οικονομική και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο. Με τη διαφοροποίηση των τελών που καταβάλλουν οι παραγωγοί για την κυκλοφορία της συσκευασίας στην αγορά, τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών επιτρέπουν στους παραγωγούς και στις χώρες της ΕΕ να ενθαρρύνουν το σχεδιασμό προϊόντων, και των επιμέρους στοιχείων τους, τα οποία σέβονται περισσότερο το περιβάλλον.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10-23)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3-30)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Απόφαση 2005/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 86 της 5.4.2005, σ. 6-12)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 15.06.2020