Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ;

Η οδηγία 94/62/ΕΚ θεσπίζει τους κανόνες της ΕΕ για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας.

Η οδηγία (ΕΕ) 2018/852 τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ και περιλαμβάνει επικαιροποιημένα μέτρα που έχουν ως αντικείμενο τα εξής:

Ο στόχος της οδηγίας 94/62/ΕΚ είναι να συμβάλλει στα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία, όπως τροποποιήθηκε, καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, που είτε έχουν χρησιμοποιηθεί είτε προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά εκ των οποίων αποτελούνται.

Μέτρα

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, τα οποία συνίστανται μεταξύ άλλων σε εθνικά προγράμματα, κίνητρα μέσω προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και άλλα οικονομικά μέσα, για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνουν την αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών* που διατίθενται στην αγορά, καθώς και των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των τροφίμων. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη ορισμένων στόχων ανακύκλωσης, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με το υλικό συσκευασίας και, για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζονται νέοι κανόνες υπολογισμού.

Στόχοι

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον το 65% κατά βάρος του συνόλου των συσκευασιών πρέπει να ανακυκλώνεται. Οι στόχοι ανακύκλωσης για κάθε υλικό είναι οι εξής:

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, τουλάχιστον το 70% των συσκευασιών πρέπει να ανακυκλώνεται. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα εξής:

Βασικές απαιτήσεις

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι συσκευασίες οι οποίες διατίθενται στην αγορά πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της οδηγίας:

Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες: οι οξο-διασπώμενες* πλαστικές συσκευασίες δεν πρέπει να θεωρούνται βιοαποδομήσιμες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τον τρόπο ενίσχυσης των βασικών απαιτήσεων με σκοπό να βελτιωθεί η σχεδίαση των συσκευασιών για επαναχρησιμοποίηση και η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, καθώς και να ενισχυθεί η επιβολή των βασικών απαιτήσεων.

Συστήματα ανάκτησης των συσκευασιών

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι θεσπίζονται συστήματα που προβλέπουν την επιστροφή ή/και τη συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των συλλεγόμενων συσκευασιών ή/και των απορριμμάτων συσκευασίας.

Ευθύνη του παραγωγού

Έως το 2025, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν την καθιέρωση προγραμμάτων ευθύνης του παραγωγού* για όλες τις συσκευασίες. Τα προγράμματα ευθύνης του παραγωγού προβλέπουν την επιστροφή ή/και τη συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και απορριμμάτων συσκευασίας και τη διοχέτευσή τους προς την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση των συλλεγόμενων συσκευασιών ή/και απορριμμάτων συσκευασίας. Τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται δυνάμει της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ). Τα προγράμματα πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία κινήτρων ώστε οι συσκευασίες να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτησή τους και να έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ;

Η οδηγία 94/62/ΕΚ εφαρμόζεται από τις 31 Δεκεμβρίου 1994 και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 1996.

Η οδηγία (ΕΕ) 2018/852 εφαρμόζεται από τις 4 Ιουλίου 2018 και πρέπει να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις 5 Ιουλίου 2020.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κυκλική οικονομία: η κυκλική οικονομία ελαχιστοποιεί την κατανάλωση πόρων, τα απορρίμματα, τις εκπομπές και τη διαρροή ενέργειας. Μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μακροπρόθεσμης σχεδίασης, συντήρησης, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμική οικονομία στην οποία οι πόροι εξορύσσονται, χρησιμοποιούνται και, στη συνέχεια, απορρίπτονται.
Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία: συσκευασία που έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί και διατεθεί στην αγορά προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πολλαπλές διαδρομές, με την επαναπλήρωση ή την επαναχρησιμοποίησή της για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο μελετήθηκε.
Οξο-διασπώμενη συσκευασία: οι οξο-διασπώμενες συσκευασίες είναι πλαστικές συσκευασίες με πρόσθετα που προκαλούν τη διάσπασή τους σε μικροσκοπικά σωματίδια. Οι εν λόγω συσκευασίες μπορούν να συμβάλλουν στην παρουσία μικροπλαστικών στο περιβάλλον.
Πρόγραμμα ευθύνης του παραγωγού: σύστημα που δημιουργείται από τους παραγωγούς προκειμένου να διασφαλίζεται το γεγονός ότι φέρουν μερίδιο ευθύνης για τη μείωση ορισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που οφείλονται στην κατασκευή, τη διάθεση στην αγορά και την τελική διάθεση των προϊόντων τους.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10-23)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141-154)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3-30)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 06.11.2018