Γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον τρόπο έγκρισης και εποπτείας των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) και τον τρόπο επισήμανσης των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών.

Αποσκοπεί στην προστασία:

της ζωής και της υγείας των ανθρώπων

της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων

του περιβάλλοντος καθώς και των συμφερόντων των καταναλωτών.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

ΓΤΟ που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα ή σε ζωοτροφές

τρόφιμα ή ζωοτροφές που περιέχουν ΓΤΟ

τρόφιμα ή ζωοτροφές που αποτελούνται από ή περιέχουνσυστατικά παραγόμενα από ΓΤΟ.

Αίτηση για έγκριση

1.

Οι παραγωγοί υποβάλλουν μία μόνον αίτηση που καλύπτει όλες τις χρήσεις: τρόφιμα, ζωοτροφές και καλλιέργεια.

2.

Εντός 2 εβδομάδων, η αρμόδια αρχή της σχετικής χώρας της ΕΕ γνωστοποιεί τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ).

3.

Η ΕΑΑΤ διαθέτει 6 μήνες για την αξιολόγηση της αίτησης.

Διαχείριση κινδύνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση κινδύνου.

Με βάση την αξιολόγηση της EFSA, η Επιτροπή συντάσσει σύσταση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Εάν η επιτροπή αποδεχτεί την πρόταση, τότε η Επιτροπή την εγκρίνει. Εάν όχι, το Συμβούλιο αξιολογεί το σχέδιο απόφασης, και αποφασίζει εάν η Επιτροπή θα πρέπει να το εγκρίνει ή όχι.

Επισήμανση

Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που περιέχουν ΓΤΟ πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση.

Αλλά εάν το τρόφιμο ή η ζωοτροφή περιέχει λιγότερο από 0,9 % ΓΤΟ, δεν χρειάζεται να επισημανθεί – εφόσον η περιεκτικότητα σε ΓΤΟ είναι τεχνικώς αναπόφευκτη.

ΠΛΑΊΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

* Γενετικώς τροποποιημένος οργανισμός: οργανισμός του οποίου το γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί με τη βοήθεια της γενετικής μηχανικής για να συμπεριλάβει γονίδια που κανονικά δεν θα περιείχε.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1-23)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1829/2003 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 503/2013 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 641/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1981/2006 (ΕΕ L 157 της 8.6.2013, σ. 1–48)

Οδηγία (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους (ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 1–8)

τελευταία ενημέρωση 24.11.2015