Κακάο και σοκολάτα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει μια σειρά συγκεκριμένων κοινών κανόνων για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας, οι οποίοι συμπληρώνουν τη νομοθεσία περί τροφίμων. Αυτοί οι κανόνες αφορούν τη σύνθεση, τις ονομασίες πώλησης, την επισήμανση και την παρουσίαση.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου [Βλέπε πράξη(εις) τροποποίησης].

ΣΎΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία εναρμονίζει την επισήμανση των προϊόντων κακάο και σοκολάτας, και θεσπίζει τους ορισμούς για τα προϊόντα αυτά, προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές. Εφαρμόζεται με επιφύλαξη των γενικών διατάξεων που αφορούν την επισήμανση τροφίμων.

Σχετικά προϊόντα

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας.

Σύνθεση

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει την σύνθεση των προϊόντων κακάο και σοκολάτας. Ειδικότερα, για ορισμένα προϊόντα καθορίζεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε βούτυρο του κακάο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Καθορίζεται επίσης τη δυνατότητα χρήσης ποσότητας φυτικών λιπαρών που δεν υπερβαίνει το 5% του τελικού προϊόντος. Τα φυτικά λιπαρά (εκτός από το βούτυρο του κακάο) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας.

Επισήμανση

Μόνο τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανόνες σύνθεσης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με μία από τις ακόλουθες ονομασίες (βλέπε παράρτημα I της οδηγίας):

Η επισήμανση των προϊόντων κακάο και σοκολάτας μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες. Για παράδειγμα, η επισήμανση των προϊόντων σοκολάτας που περιέχουν φυτικά λιπαρά άλλα εκτός του βουτύρου του κακάο, πρέπει να φέρουν τη δήλωση Περιέχει φυτικά λιπαρά επιπλέον του βουτύρου του κακάο, η οποία εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον κατάλογο των συστατικών, διακρινόμενη σαφώς από αυτόν.

Στην επισήμανση της σοκολάτας σε σκόνη, του ζαχαρούχου κακάο, καθώς και της σοκολάτας, σοκολάτας γάλακτος, σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσης, chocolate a la taza και chocolate familiar a la taza πρέπει να αναφέρεται η ολική περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά κακάο. Επιπλέον, στην επισήμανση των απολιπασμένων και αποβουτυρωμένων κακάο και της σοκολάτας σε σκόνη πρέπει να αναφέρεται η περιεκτικότητα σε βούτυρο κακάο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2000/36/ΕΚ

3.8.2000

-

ΕΕ L 197 της 3.8.2000

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

11.12.2008

-

ΕΕ L 311 της 21.11.2000

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2000/36/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για αναφορά.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1021/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1999/4/ΕΚ και 2000/36/ΕΚ και των οδηγιών του Συμβουλίου 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. [Επίσημη Εφημερίδα L 287 της 29.10.2013].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.05.2014