Εγγύηση για την ασφάλεια των συμπληρωμάτων διατροφής στην ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2002/46/ΕΚ — συμπληρώματα διατροφής

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Εναρμονίζει τους κανόνες για τα συμπληρώματα διατροφής* προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές από ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία και να διασφαλίσει ότι δεν τους παρέχονται παραπλανητικές πληροφορίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επιπλέον:

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουλίου 2002. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Ιουλίου 2003.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Συμπληρώματα διατροφής: συμπυκνωμένες πηγές ορισμένων θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικά ή φυσιολογικά οφέλη με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας. Μπορούν να πωληθούν ως κάψουλες, παστίλιες, δισκία και φακελάκια ή σε φιαλίδια.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51-57)

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2002/46/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35-56)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9-25) Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26-38) Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 03.02.2016(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.