Επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων

Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες σχετικά με την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμισή τους. Οι εν λόγω κανόνες εναρμονίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτρέπουν στους ευρωπαίους καταναλωτές να επιλέγουν με πλήρη επίγνωση, και προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων και οι άνισοι όροι ανταγωνισμού.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία εφαρμόζεται στα προσυσκευασμένα τρόφιμα που προορίζονται να παραδοθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή ή στα εστιατόρια, τα νοσοκομεία και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης. Δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η επισήμανση, η παρουσίαση και η διαφήμιση των τροφίμων δεν πρέπει να είναι τέτοιας φύσεως ώστε:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Η επισήμανση των τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές ενδείξεις. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές, ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. Ορισμένες από αυτές πρέπει να ευρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις περιλαμβάνουν:

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ευρωπαϊκές διατάξεις που διέπουν ειδικά τρόφιμα επιτρέπουν τον προαιρετικό χαρακτήρα των ενδείξεων που αφορούν τον κατάλογο συστατικών και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτεται η πληροφόρηση του αγοραστή.

Προβλέπονται ειδικές διατάξεις όσον αφορά:

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το εμπόριο των τροφίμων που ανταποκρίνονται στην οδηγία μπορεί να απαγορευθεί μόνον στο πλαίσιο εφαρμογής μη εναρμονισμένων εθνικών διατάξεων οι οποίες δικαιολογούνται από ιδιαίτερους λόγους, όπως η προστασία της δημόσιας υγείας, η καταστολή της απάτης ή η προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εφαρμογή της οδηγίας εξασφαλίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή τροφίμων (π.χ.: έγκριση των εθνικών διατάξεων που προβλέπουν, για ορισμένα τρόφιμα, την αναφορά των συστατικών δίπλα στην ονομασία πώλησης, παρεκκλίσεις από τις υποχρεωτικές ενδείξεις, χαρακτηρισμό ενός πρόσθετου ως συστατικού, τροποποίηση των παραρτημάτων, θέσπιση μεταβατικών μέτρων κ.τ.λ.).

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ αντικαθιστά την οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων και τη διαφήμισή τους.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2000/13/ΕΚ

26.5.2000

-

ΕΕ L109 της 6.5.2000

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2001/101/ΕΚ

18.12.2001

31.12.2002

ΕΕ L310, 28.11.2001

Οδηγία 2002/67/ΕΚ

8.8.2002

30.6.2003

ΕΕ L 191,19.7.2002

Πράξεις προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην ΕΕ.

1.5.2004

Το αργότερο το 2007

ΕΕ L 236,23.9.2003

Οδηγία 2003/89/ΕΚ

25.11.2003

25.11.2004

ΕΕ L 308, 25.11.2003

Οδηγία 2006/107/ΕΚ

1. 1.2007

1. 1.2007

ΕΕ L 363, 20.12. 2006

Οδηγία 2006/142/ΕΚ

12.1.2007

23.12.2007

ΕΕ L 368, 23.12.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008

20.1.2009

-

EE L 354, 31.12.2008

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188,18.7.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές [COM(2008) 40 – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η παρούσα πρόταση κανονισμού στοχεύει στην ενοποίηση των οδηγιών 2000/13/ΕΚ και 90/496/ΕΟΚ σχετικά με τη διατροφική επισήμανση, αντίστοιχα, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων ενημέρωσης και προστασίας των ευρωπαίων καταναλωτών.

Η πρόταση θεσπίζει νέες απαιτήσεις σε θέματα επισήμανσης. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις θα πρέπει κυρίως να αφορούν την ταυτότητα των τροφίμων, τη σύνθεσή τους και τα διατροφικά τους χαρακτηριστικά, την προέλευσή τους καθώς και τους όρους για την ασφαλή τους χρήση (τη διατηρησιμότητα, τις επιπτώσεις και το ενδεχόμενων επιβλαβούς αντίκτυπου για την υγεία). Οι ενδείξεις αυτές, που παρέχονται κατά θεμιτό τρόπο, πρέπει να είναι ευανάγνωστες και κατανοητές από τον καταναλωτή. Το μέγεθος των χαρακτήρων τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 3mm.

Η διατροφική επισήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως:

Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη πληροφόρηση, κυρίως κατά την αγορά τροφίμων μέσω Διαδυκτίου ή με άλλους τρόπους πώλησης εξ αποστάσεως. Καθώς και σχετικά με την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που πωλούνται χύδην και των γευμάτων σε εστιατόρια.

Τα κράτη μελή διατηρούν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, με σκοπό να προστατεύσουν την υγεία και τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και τα δικαιώματα βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Οι προβλεπόμενες ενδείξεις κοινοποιούνται εν είδει σχεδίου στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να εκδώσει αρνητική γνώμη.

Διαδικασία συναπόφασης (2008/0028/COD)

ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Στις 10 Νοεμβρίου 1993, η Επιτροπή εξέδωσε ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση των διαφόρων γλωσσών κατά την εμπορία των τροφίμων μετά την απόφαση «Peeters» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου [COM(93) 532 τελικό - Επίσημη Εφημερίδα C 345 της 23.12.1993]. Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η επισήμανση των τροφίμων τα οποία προορίζονται να πωληθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή πρέπει να είναι διατυπωμένη σε γλώσσα εύκολα κατανοητή· πρόκειται, κατά κανόνα, για την ή τις επίσημες γλώσσες της χώρας εμπορίας. Ωστόσο, πρέπει να γίνονται αποδεκτοί όροι ή εκφράσεις σε ξένη γλώσσα, οι οποίοι όμως θα είναι εύκολα κατανοητοί από τον καταναλωτή.

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16.11.2010