Αποδοτικοί και ασφαλείς λέβητες ζεστού νερού

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Οδηγία 92/42/ΕΟΚ σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα

ΣΎΝΟΨΗ

Οι λέβητες ζεστού νερού πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΟΔΗΓΊΑ;

Καθορίζει τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης* για τους νέους θερμαντήρες ζεστού νερού ή τους «λέβητες» ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Η οδηγία εφαρμόζεται σε λέβητες ισχύος ίσης ή ανώτερης των 4 kW και ίσης ή κατώτερης των 400 kW, και συγκεκριμένα:

συνήθεις λέβητες,

λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας,

αεριολέβητες συμπύκνωσης.

Δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

λέβητες παραγωγής ζεστού νερού που μπορούν να τροφοδοτούνται με διάφορα καύσιμα μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα στερεά,

μονάδες στιγμιαίας παραγωγής ζεστού νερού για οικιακή χρήση,

λέβητες που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να τροφοδοτούνται με καύσιμα πλην των αερίων και υγρών καυσίμων που συνήθως κυκλοφορούν στο εμπόριο,

μαγειρικές συσκευές και συσκευές που παρέχουν ζεστό νερό για κεντρική θέρμανση και οι οποίες παρέχουν, επίσης, αλλά δευτερευόντως, ζεστό νερό για οικιακή χρήση,

συσκευές ωφέλιμης ισχύος κάτω των 6 kW που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την τροφοδότηση ενός συστήματος αποθήκευσης ζεστού νερού για οικιακή χρήση με κυκλοφορία μέσω της βαρύτητας

λέβητες που δεν κατασκευάζονται εν σειρά, δηλαδή, που έχουν παραχθεί μία φορά και ως εκ τούτου δεν έχουν κατασκευαστεί ως μέρος μιας σειράς,

μονάδες συμπαραγωγής* (oδηγία 2004/8/ΕΚ).

Τυποποίηση και σήμανση «CE»

Κάθε λέβητας που κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία. Πριν από την τοποθέτηση της σήμανσης συμμόρφωσης CE, διενεργείται αξιολόγηση από:

οργανισμούς που έχουν οριστεί από τις χώρες της ΕΕ σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης και κοινοποιούνται στην Επιτροπή και τις άλλες χώρες της ΕΕ, ή

από τους ίδιους τους κατασκευαστές.

Οικολογικός σχεδιασμός

Η οδηγία αποτελεί ένα από τα μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για μεμονωμένες ομάδες προϊόντων. Δεν παρέχει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν ειδικό σύστημα σήμανσης για τους λέβητες που είναι πιο αποδοτικοί από τους συνήθεις λέβητες. Οι βιομηχανικοί κλάδοι μπορούν επίσης να προβούν σε εθελοντικές συμφωνίες με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των προϊόντων τους. Η Επιτροπή εγκρίνει επισήμως τις εν λόγω συμφωνίες και τους ελέγχους εφαρμογής τους.

Η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση θέτει υποχρεωτικούς στόχους όσον αφορά τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της επίτευξης ενεργειακής απόδοσης της τάξης του 20 % έως το 2020. Ως μέρος της εν λόγω πολιτικής, το 2013, δημοσιεύτηκε σειρά κανονισμών ενεργειακής απόδοσης για τους λέβητες. Οι εν λόγω κανονισμοί καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα καθώς και ένα σύστημα ενεργειακής επισήμανσης.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 813/2013 που τροποποιεί την οδηγία 92/42/ΕΟΚ καθορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους θερμαντήρες χώρου* και τους θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας*, οι οποίοι δεν λειτουργούν με βιομάζα και έχουν ισχύ μικρότερη των 400 kW.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

* Ενεργειακή απόδοση: κατανάλωση λιγότερης ενέργειας για την παροχή της ίδιας υπηρεσίας, δηλαδή κατανάλωση λιγότερης ενέργειας θέρμανσης για τη διατήρηση της ίδιας θερμοκρασίας.

* Συμπαραγωγή: η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, ενώ χρησιμοποιούνται αμφότερα.

* Θερμαντήρας χώρου: συσκευή που διαθέτει μία ή περισσότερες γεννήτριες θερμότητας, η οποία παρέχει θερμότητα σε ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης με βάση το νερό, προκειμένου να διατηρηθεί ομοιόμορφη θερμοκρασία σε έναν εσωτερικό χώρο.

* Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας: θερμαντήρας χώρου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ζεστό πόσιμο νερό ή νερό οικιακής χρήσης και ο οποίος συνδέεται σε εξωτερική παροχή πόσιμου νερού ή νερού οικιακής χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους θερμαντήρες.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 92/42/ΕΟΚ

3.6.1992

31.12.1992

ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17-28

Πράξη/-εις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 93/68/ΕΟΚ

2.8.1993

1.7.1994

ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1-22

Οδηγία 2008/28/ΕΚ

21.3.2008

ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 48–50

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 813/2013

26.9.2013

ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 136-161.

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Οδηγία 2010/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13-35)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1–56)

τελευταία ενημέρωση 22.10.2015