Σήμανση συμμόρφωσης CE (ΕΚ)

Εναρμονισμένα μέσα αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης ευνοούν τη διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά βιομηχανικών προϊόντων και συμβάλλουν στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης αναλύεται σε ενότητες οι οποίες αναφέρονται στη φάση σχεδιασμού των προϊόντων και στη φάση παραγωγής τους.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης τις πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης πιστότητας "CE" που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει μια σειρά διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων προς τους στόχους ή "βασικές απαιτήσεις" που καθορίζονται από τις οδηγίες σχετικά με την τεχνική εναρμόνιση. Αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη των δημοσίων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων.

Συμμόρφωση

Η σήμανση «ΕΚ» επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος προς τις κοινοτικές απαιτήσεις που βαρύνουν τον κατασκευαστή του προϊόντος αυτού. Υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς όλες τις κοινοτικές διατάξεις που προβλέπουν την εναπόθεσή του.

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που φέρουν το σήμα «CE», εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις περί μη συμμόρφωσης του προϊόντος. Η σήμανση θα πρέπει να τοποθετείται πριν τη διάθεση ενός προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά και τη θέση του σε λειτουργία.

Πεδίο εφαρμογής

Η απόφαση καθορίζει το καθεστώς τοποθέτησης της σήμανσης "CE" όσον αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στην αγορά, τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος.

5 Η σήμανση "CE" μπορεί να περιληφθεί στην κοινοτική νομοθεσία ως σήμανση συμμόρφωσης αν:

Δήλωση συμμόρφωσης

Οι οδηγίες δύνανται να αποκλείουν την εναπόθεση της σήμανσης « ΕΚ » σε ορισμένα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά δύνανται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ευρωπαϊκή αγορά αν συνοδεύονται, από δήλωση ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Ευθύνη των κατασκευαστών

Η σήμανση "CE" πρέπει να τοποθετείται από τον κατασκευαστή ή από τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Ο κατασκευαστής φέρει την τελική ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης αναφέρεται στη φάση σχεδιασμού και στη φάση παραγωγής του προϊόντος. Ένας δηλωμένος οργανισμός δύναται να παρέμβει κατά τις δύο αυτές φάσεις ανάλογα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Όταν ένας δηλωμένος οργανισμός παρεμβαίνει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, η σήμανση ακολουθείται από τον αριθμό αναγνώρισης του οργανισμού.

Αν ένα προϊόν εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μιας οδηγίας που προβλέπει τη σήμανση "CE", αυτή θα πρέπει να τοποθετείται:

Ενότητες αξιολόγησης

Η απόφαση προβλέπει οκτώ διαδικασίες αξιολόγησης (οι «ενότητες»), που εφαρμόζονται στις φάσεις σχεδιασμού και παραγωγής:

Πλαίσιο

Η απόφαση 93/465/ΕΟΚ καταργείται από την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων. Οι διατάξεις σχετικά με τη σήμανση CE περιέχονται πλέον στον κανονισμό αριθ. 765/2008.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 93/465/ΕΟΚ [διαδικασία COM/93/144-02]

22.07.1993

-

ΕΕ L 220, 30.08.1993

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Η « ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ »

Ψήφισμα του Συμβουλίου, στις 10 Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής « Ενίσχυση της εφαρμογής των οδηγιών νέας προσέγγισης » [Επίσημη Εφημερίδα C 282, 25.11.2003].

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 7 Μαΐου 2003, « Ενίσχυση της εφαρμογής των οδηγιών της νέας προσέγγισης » [COM(2003) 240 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα].

Για να δοθεί μια νέα ώθηση στο σύστημα τεχνικής εναρμόνισης, η ανακοίνωση αυτή προβαίνει σε συστάσεις για την βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών «νέα προσέγγιση».

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας [Επίσημη εφημερίδα L 204 ,21.07.1998].

Η οδηγία αυτή αποσκοπεί στην εξάλειψη ή τη μείωση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που δύνανται να προκύψουν από την έγκριση διαφορετικών εθνικών τεχνικών κανονισμών.

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τη σφαιρική προσέγγιση του θέματος της αξιολόγησης της πιστότητας [Επίσημη Εφημερίδα C 10, 16.01.1990].

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1985, για νέα προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και της τυποποίησης [Επίσημη Εφημερίδα C 136, 04.06.1985].

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια προϊόντων [Επίσημη Εφημερίδα L 11, 15.01.2002].

Η γενική ασφάλεια των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά εξασφαλίζεται από την κοινοτική νομοθεσία, η οποία προστατεύει κατά τρόπο υψηλό και ενιαίο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου, της 8 Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με τους ελέγχους της πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των προϊόντων [Επίσημη Εφημερίδα L 40, 17.02.1993].

See also

Συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστοχώρο της ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.11.2008