Μέσα ατομικής προστασίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 89/686/ΕΟΚ — μέσα ατομικής προστασίας

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ορισμός και πεδίο εφαρμογής

ΜΑΠ είναι κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο:

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας:

Βασικές απαιτήσεις

Εναρμονισμένα πρότυπα

Αξιολόγηση συμμόρφωσης και εγκεκριμένοι οργανισμοί

Δήλωση συμμόρφωσης και σήμανση CE

Οι χώρες της ΕΕ δεν δύνανται να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να εμποδίσουν τη διάθεση στην αγορά ή τη λειτουργία μέσων ατομικής προστασίας τα οποία φέρουν τη σήμανση CE για τα οποία:

Η σήμανση συμμόρφωσης CE αναγράφεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.

Κατάργηση

Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ καταργείται και αντικαθίσταται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 με ισχύ από τις 21 Απριλίου 2018.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1991. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1992.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η εν λόγω οδηγία συμπληρώνεται από οδηγίες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ιδίως την οδηγία 89/656/ΕΟΚ για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας από εργαζόμενους στον χώρο εργασίας.

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εξέταση τύπου: όταν ένας εγκεκριμένος οργανισμός ελέγχου δηλώνει και πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ΜΑΠ πληροί τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 18–38)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 51-98)

τελευταία ενημέρωση 20.09.2016