Διαβίβαση δικαστικών και εξώδικων πράξεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στις χώρες της ΕΕ δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση μιας γρήγορης, ασφαλούς και τυποποιημένης διαδικασίας διαβίβασης δικαστικών* και εξωδίκων πράξεων* σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις μεταξύ μερών που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Περαιτέρω βελτίωση της επίδοσης ή κοινοποίησης (διαβίβασης) δικαστικών και εξώδικων πράξεων

Ο κανονισμός, ο οποίος αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 προβλέπει:

Υπηρεσίες διασφαλίζουν τη διαβίβαση σε κάθε χώρα της ΕΕ

Συντόμευση της επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών και εξώδικων πράξεων

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων εντός 1 μηνός σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας παραλαβής της ΕΕ

Ενημέρωση του αποδέκτη για το δικαίωμά του να αρνηθεί την παραλαβή του προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ισχύει από τις 13 Νοεμβρίου 2008, εκτός του άρθρου 23 (σχετικά με την ανακοίνωση και δημοσίευση ορισμένων πληροφοριών από τις χώρες της ΕΕ), το οποίο ισχύει από τις 13 Αυγούστου 2008.

ΠΛΑΙΣΙΟ:

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δικαστική πράξη: νομικό έγγραφο το οποίο εκδίδεται στο πλαίσιο αστικής ή εμπορικής υπόθεσης (για παράδειγμα κλήτευση, διαταγή ή δικαστική απόφαση) και πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε ένα μέρος.

Εξώδικη πράξη: νομικό έγγραφο το οποίο επιδίδεται ή κοινοποιείται, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο της υπόθεσης (για παράδειγμα τιμολόγιο ή ειδοποίηση έξωσης)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 324, 10.12.2007, σ. 79-120)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

τελευταία ενημέρωση 16.08.2016