Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών — κανόνες για τις διασυνοριακές νομικές διαφορές

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία·

H διαδικασία ορίζει ότι:

Τα δικαστικά έξοδα πρέπει:

Τα έξοδα επιβαρύνουν τον ηττημένο διάδικο και δεν επιδικάζονται υπέρ του νικήσαντος διαδίκου εάν η πραγματοποίησή τους ήταν περιττή ή εφόσον είναι δυσανάλογα προς το ύψος της αγωγής.

Είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου κατά μιας απόφασης, εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο του δικαστηρίου.

Η επανεξέταση της απόφασης:

Οι αποφάσεις:

Η εκτέλεση των αποφάσεων διέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Οι χώρες της ΕΕ:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ;

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διασυνοριακός: τουλάχιστον ένας διάδικος έχει την κατοικία ή τη διαμονή του σε χώρα της ΕΕ άλλη από τη χώρα του επιληφθέντος δικαστηρίου.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 1-22)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ΕΕ L 399 της 30.12.2006, σ. 1-32)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 05.05.2020