Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (έως το 2017)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Διαδικασία

Η ΕΔΜΔ, για την οποία δεν απαιτείται δικηγόρος, λειτουργεί ως εξής:

Κατάθεση της αγωγής

Διόρθωση ή/και συμπλήρωση του εντύπου της αγωγής

Κοινοποίηση στον εναγόμενο

Απάντηση του εναγομένου

Απόφαση και προθεσμίες

Ακρόαση

Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων

Εκτέλεση απόφασης

Απόρριψη εκτέλεσης

Ένδικα μέσα

Επανεξέταση

Γλώσσες και μεταφράσεις

Έξοδα

Τροποποίηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2421 τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007. Εφαρμόζεται από τις 14 Ιανουαρίου 2017.

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στη Δανία.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός από τους κανόνες που απαιτούν από τις χώρες της ΕΕ να ενημερώσουν την Επιτροπή για θέματα δικαιοδοσίας, μέσων επικοινωνίας και ένδικων μέσων (άρθρο 25) που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 1-22)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2421 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 1-13)

τελευταία ενημέρωση 25.10.2016