Δικαστικές αποφάσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης ή αποδεικτικών στοιχείων — αναγνώριση στο εξωτερικό

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ — εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης στο εξωτερικό

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τι είναι η απόφαση δέσμευσης;

Πρόκειται για μια προσωρινή απόφαση που εκδίδεται από μια δικαστική αρχή προκειμένου οι εγκληματίες να μην μπορούν να αποκρύβουν, να πωλούν ή να χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία, έγγραφα ή δεδομένα σε εγκληματική δραστηριότητα.

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται σε αποφάσεις δέσμευσης οι οποίες έχουν εκδοθεί προς το σκοπό:

Αδικήματα

Μια σειρά σοβαρών αδικημάτων δεν απαιτούν τον έλεγχο του διττού αξιοποίνου, π.χ. όταν το αδίκημα συνιστά έγκλημα τόσο στην χώρα της ΕΕ που εξέδωσε την απόφαση (χώρα έκδοσης) όσο και σε αυτή που εκτέλεσε την εν λόγω απόφαση (χώρα εκτέλεσης). Το αδίκημα πρέπει, ωστόσο, να τιμωρείται στη χώρα έκδοσης με ποινή φυλάκισης μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Τα αδικήματα περιλαμβάνουν τα εξής:

Αναγνώριση και εκτέλεση

Η δικαστική αρχή της χώρας έκδοσης αποστέλλει ένα πιστοποιητικό στη δικαστική αρχή της χώρας εκτέλεσης, με το οποίο ζητά την εκτέλεση της απόφασης. Η χώρα εκτέλεσης πρέπει:

Μη αναγνώριση ή μη εκτέλεση

Το κράτος εκτέλεσης μπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση ή την εκτέλεση της απόφασης εάν:

Αναβολή της εκτέλεσης

Η εκτέλεση της απόφασης μπορεί να αναβληθεί όταν:

Ενδιαφερόμενα μέρη

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που θίγεται από την απόφαση δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων τρίτων μερών, έχει πρόσβαση σε ένδικα μέσα για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του, χωρίς να απαιτείται η αναστολή της απόφασης.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2003. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 2 Αυγούστου 2005.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Δήμευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 45-55)

Διορθωτικό στην απόφαση-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 , σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 196 της 2.8.2003) (ΕΕ L 374 της 27.12.2006, σ. 20)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση-πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης (ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 59-78)

Έκθεση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 14 της απόφασης-πλαισίου 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2008) 885 τελικό της 22.12.2008]

Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 130 της 1.5.2014, σ. 1-36)

τελευταία ενημέρωση 25.01.2016