Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία — Ευρωπόλ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση 2005/511/ΔΕΥ για τον ορισμό της Ευρωπόλ ως κεντρικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Ορίζει την Ευρωπόλ ως κεντρική υπηρεσία για την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ, προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της παραχάραξης και της κιβδηλείας, που υπογράφηκε στη Γενεύη το 1929, (σύμβαση της Γενεύης) καθώς και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και μεταξύ των χωρών της ΕΕ, της Ευρωπόλ και των τρίτων χωρών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ΕΕ ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Ευρωπόλ, με σκοπό την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε διεθνές επίπεδο. Οι τρίτες χώρες χρειάζονται μια κεντρική υπηρεσία για να ζητούν πληροφορίες σχετικές με τα παραχαραγμένα ευρώ. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να συγκεντρώνονται προκειμένου να αναλύονται στην Ευρωπόλ, η οποία λειτουργεί ως κεντρική υπηρεσία για την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ δυνάμει της σύμβασης της Γενεύης.

Ο ρόλος της Ευρωπόλ

Αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης της Γενεύης του 1929

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Εφαρμόζεται από τις 16 Ιουλίου 2005.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2005/511/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία μέσω του ορισμού της Ευρωπόλ ως κεντρικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ (ΕΕ L 185 της 16.7.2005, σ. 35–36)

τελευταία ενημέρωση 23.03.2017