Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες (2008-13)

Με την παρούσα απόφαση ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, για τη χρονική περίοδο 2008-13. Με κονδύλια 614 εκατ. ευρώ για την εν λόγω χρονική περίοδο, το ταμείο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 573/2007/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», και με την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες (ΕΤΠ) και τους κανόνες σχετικά με τη διαχείρισή του. Επίσης, ορίζει το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων και τα κριτήρια κατανομής τους.

Ομάδες στόχοι

Το Ταμείο έχει ως στόχο άτομα τα οποία απολαύουν του καθεστώτος του πρόσφυγα κατά την έννοια της σύμβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, της επικουρικής προστασίας, της προσωρινής προστασίας και ενός προγράμματος επανεγκατάστασης σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι υποψήφιοι για το καθεστώς του πρόσφυγα ή για μια μορφή επικουρικής προστασίας επίσης αποτελούν ομάδες στόχους.

Επιλέξιμες δράσεις

Το ΕΤΠ χρηματοδοτεί δράσεις εθνικής ή διεθνικής κλίμακας καθώς και δράσεις που αφορούν την ΕΕ στο σύνολό της. Οι εθνικές δράσεις θα εφαρμόζονται από τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματισμού, σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά τους κανόνες παρέμβασης του ταμείου (κοινή διαχείριση). Ο χορηγούμενος προϋπολογισμός στις δράσεις σε επίπεδο ΕΕ θα εκτελείται από την Επιτροπή (άμεση διαχείριση).

Όσον αφορά τις εθνικές δράσεις, το ΕΤΠ στηρίζει εκείνες οι οποίες έχουν ως στόχο:

Το ΕΤΠ στηρίζει τις διεθνικές δράσεις και τις δράσεις σε επίπεδο ΕΕ που αφορούν:

Επίσης, το ΕΤΠ προβλέπει χρηματοοικονομικό απόθεμα το οποίο προορίζεται για την εφαρμογή επειγόντων μέτρων με στόχο την παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΟΚ. Το απόθεμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι χώρες της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες πιέσεις από την απότομη άφιξη μεγάλου αριθμού ατόμων που μπορεί να έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, και το οποίο θέτει τις ικανότητες υποδοχής τους ή τα καθεστώτα ασύλου τους έναντι σημαντικών και επειγόντων αιτημάτων.

Αρχές της δράσης του Ταμείου

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και των στόχων που έχει καθορίσει η ΕΕ, το ΕΤΠ συμμετέχει, μέσω επιχορηγήσεων, στη χρηματοδότηση των μη κερδοσκοπικών σχεδίων που ήδη στηρίζονται από δημόσιες ή ιδιωτικές δράσεις.

Τα σχέδια αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ για, το πολύ, το ήμισυ του συνολικού ποσού μιας δράσης σε εθνικό επίπεδο. Κατ’ εξαίρεση, εάν ένα σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών προτεραιοτήτων των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών, το ανώτατο όριο είναι 75%. Η συνεισφορά της ΕΕ αυξάνεται σε 75% στις χώρες της ΕΕ που υπάγονται στο Ταμείο Συνοχής.

Η Επιτροπή εγκρίνει τις στρατηγικές κατευθύνσεις που αντιστοιχούν στην περίοδο 2008-13, καθορίζοντας τις προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ του ΕΤΠ, ανά στόχο.

Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή προγράμματα των χωρών της ΕΕ που καθορίζουν, βάσει των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών, μία στρατηγική και μία περιγραφή των δράσεων προς επίτευξη των στόχων, καθώς και των συμπληρωματικών ενδείξεων όσον αφορά τη χρηματοδότηση των σχεδίων. Εκδίδει επίσης, κάθε χρόνο, αποφάσεις χρηματοδότησης εγκρίνοντας τα ετήσια σχέδια που θέτουν σε εφαρμογή το πολυετές πρόγραμμα.

Επιτροπή, αναθεώρηση και κατάργηση

Η επιτροπή «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» επικουρεί την Επιτροπή.

Με την παρούσα απόφαση καταργείται η απόφαση αριθ. 2004/904/ΕΚ, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες για την περίοδο 2005-10. Θα αποτελέσει αντικείμενο αναθεώρησης από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πριν από τις 30 Ιουνίου 2013.

Πλαίσιο

Η παρούσα απόφαση εντάσσεται στην παράταση των πράξεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από προηγούμενες αποφάσεις σύστασης του ΕΤΠ. Καταργεί την απόφαση αριθ. 2004/904/EΚ, ώστε η περίοδος χρηματοοικονομικού προγραμματισμού του ΕΤΠ να αντιστοιχεί στο σημερινό πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ως τμήμα τού γενικού προγραμματισμού «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» που θεσπίστηκε με την ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 2005, παρέχει κονδύλια που ανέρχονται σε 614 εκατ. ευρώ για την εν λόγω περίοδο.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση (EΚ) αριθ. 573/2007

7.6.2007

-

L 144, της 6.6.2007

Πράξεις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ. 458/2010/ΕΕ

17.6.2010

-

ΕΕ L 129 της 28.5.2010

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση της Επιτροπής 2008/22/EΚ της 19 Δεκεμβρίου 2007 που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος “Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών”, όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο [Επίσημη Εφημερίδα L 7 της 10.1.2008].

Απόφαση της Επιτροπής 2007/815/EΚ της 29ης Νοεμβρίου 2007, για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την περίοδο 2008-2013 [Επίσημη Εφημερίδα L 326 της 12.12.2007].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01.09.2010