Προδικαστική παραπομπή — συστάσεις προς τα εθνικά δικαστήρια

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Συστάσεις προς τα εθνικά δικαστήρια, σχετικές με την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων

Άρθρο 267 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 267 ΤΗΣ ΣΛΕΕ;

Οι εν λόγω συστάσεις εξηγούν στα δικαστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τον σκοπό μιας διαδικασίας η οποία, δυνάμει του άρθρου 267 της ΣΛΕΕ, τους δίνει το δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) για προδικαστική παραπομπή. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αμφισβητείται η ερμηνεία ή το κύρος του δικαίου της ΕΕ, καθώς και όταν:

Επιπλέον, οι συστάσεις ορίζουν λεπτομερώς το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας και τη μορφή με την οποία τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση παραπομπής τους.

Συμπληρώνουν τα άρθρα 93 έως 118 του κανονισμού Διαδικασίας του ΔΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σημασία της διαδικασίας προδικαστικής παραπομπής

Αυτή η διαδικασία θεωρείται χρήσιμη όταν, σε μια υπόθεση ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, ανακύπτει νέο ερμηνευτικό ζήτημα το οποίο έχει γενικότερη σημασία για την ενιαία εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ ή όταν η υφιστάμενη νομολογία δεν μπορεί να παράσχει τις διευκρινίσεις που είναι αναγκαίες για τη διευθέτηση μιας πρωτοεμφανιζόμενης έννομης κατάστασης.

Διάρθρωση συστάσεων

Μια σειρά συστάσεων εφαρμόζεται σε όλα τα αιτήματα προδικαστικής αποφάσεως και ορισμένες πρόσθετες συστάσεις εφαρμόζονται ειδικότερα στις ταχείες διαδικασίες* ή επείγουσες διαδικασίες*.

Ποιος κάνει την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως;

Το εθνικό δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η διαφορά φέρει αποκλειστική ευθύνη για την εκτίμηση τόσο της αναγκαιότητας της προδικαστικής αποφάσεως όσο και της λυσιτέλειας των ερωτημάτων που υποβάλλει στο ΔΕΕ.

Τα δικαστήρια που υποβάλλουν αίτηση προδικαστικής αποφάσεως θα πρέπει μεταξύ άλλων:

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Χρόνος παραπομπής και αναστολή εθνικής διαδικασίας

Μορφή και περιεχόμενο της αίτησης παραπομπής

Δικαστικά έξοδα και δικαστική αρωγή

Η ενώπιον του ΔΕΕ διαδικασία προδικαστικής παραπομπής διεξάγεται ατελώς. Το αιτούν δικαστήριο αποφαίνεται επί των δικαστικών εξόδων των διαδίκων, εφόσον απαιτείται.

Ρόλος της Γραμματείας του ΔΕΕ

Ταχείες και επείγουσες παραπομπές

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ;

Αντικαθιστούν προηγούμενες συστάσεις που εκδόθηκαν το 2012 και εφαρμόζονται από τις 25 Νοεμβρίου 2016.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ταχεία διαδικασία: μια διαδικασία κατά την οποία η φύση της υποθέσεως απαιτεί την εκδίκασή της σύντομα.
Επείγουσα διαδικασία: μια διαδικασία που εφαρμόζεται μόνο σε υποθέσεις οι οποίες αφορούν ζητήματα σχετικά με την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Ειδικότερα, περιορίζει τον αριθμό των διαδίκων που έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν γραπτές παρατηρήσεις και, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παρέχει τη δυνατότητα να παραλειφθεί το στάδιο της έγγραφης διαδικασίας ενώπιον του ΔΕΕ.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συστάσεις προς τα εθνικά δικαστήρια, σχετικές με την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων (ΕΕ C 439 της 25.11.2016, σ. 1-8)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο — Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I — Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 1 — Τα θεσμικά όργανα — Τμήμα 5 — Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 267 (πρώην άρθρο 234 της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 164)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος III — Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων — Άρθρο 19 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 27)

Κανονισμός διαδικασίας του Δικαστηρίου (ΕΕ L 265 της 29.9.2012, σ. 1-42)

Τροποποίηση του κανονισμού διαδικασίας του Δικαστηρίου (ΕΕ L 173 της 26.6.2013, σ. 65)

τελευταία ενημέρωση 31.10.2017