Παραβίαση του δικαίου της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Άρθρα 258, 259 και 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 258, 259 ΚΑΙ 260 ΤΗΣ ΣΛΕΕ;

Καθορίζουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μια κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θεωρεί ότι μια συγκεκριμένη χώρα μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ μπορεί να οφείλεται σε:

Η διαδικασία παραβίασης

Οι νομικές διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η διαδικασία είναι η εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο — Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I — Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 1 — Τα θεσμικά όργανα — Τμήμα 5 — Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 258, 259 και 260 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 160-161)

τελευταία ενημέρωση 12.07.2016