Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Ένταξη στην ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επιλεξιμότητα

Η αιτούσα χώρα πρέπει:

Η αιτούσα χώρα πρέπει επίσης να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΕ. Αυτά αναφέρονται συνήθως ως κριτήρια της Κοπεγχάγης επειδή ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη τον Ιούνιο του 1993. Τα εν λόγω κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη τον Δεκέμβριο του 1995 προσέθεσε ότι η υποψήφια χώρα πρέπει να μπορεί να διασφαλίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ που έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία εφαρμόζεται αποτελεσματικά μέσα από κατάλληλες διοικητικές και δικαστικές δομές.

Η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει πότε η υποψήφια χώρα έχει καλύψει τα κριτήρια προσχώρησης. Επίσης, η ίδια η ΕΕ πρέπει να μπορεί να ενσωματώσει νέα μέλη.

Διαδικασία

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος VI — Τελικές διατάξεις — Άρθρο 49 (πρώην άρθρο 49 ΣΕΕ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 43)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος I — Κοινές διατάξεις — Άρθρο 2 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 17)

τελευταία ενημέρωση 17.01.2020