Οι πηγές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 216 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 288 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 207, 216 ΚΑΙ 288 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ);

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι πηγές δικαίου της ΕΕ είναι τρεις: ήτοι το πρωτογενές δίκαιο, το παράγωγο δίκαιο και το επικουρικό δίκαιο (βλέπε ιεράρχηση των κανόνων).

Πρωτογενές δίκαιο

Παράγωγο δίκαιο

Το παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνει μονομερείς πράξεις, οι οποίες μπορούν να υποδιαιρεθούν σε δύο κατηγορίες:

Οι διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της ΕΕ. Οι συμφωνίες αυτές δεν εμπίπτουν ούτε στο πρωτογενές ούτε στο παράγωγο δίκαιο και αποτελούν μια κατηγορία sui generis. Σύμφωνα με ορισμένες αποφάσεις του ΔΕΕ, μπορεί να έχουν άμεση ισχύ και η νομική ισχύ τους να υπερισχύει του παράγωγου δικαίου, το οποίο, ως εκ τούτου, πρέπει να συμμορφώνεται με αυτές.

Πηγές επικουρικού δικαίου

Οι πηγές επικουρικού δικαίου είναι στοιχεία δικαίου που δεν αναφέρονται ρητά στις συνθήκες. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος πέμπτο — Η εξωτερική δράση της Ένωσης — Τίτλος II — Κοινή εμπορική πολιτική — Άρθρο 207 (πρώην άρθρο 133 της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 140-141)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος πέμπτο — Η εξωτερική δράση της Ένωσης — Τίτλος V — Διεθνείς συμφωνίες— Άρθρο 216 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 144)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο — Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I — Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 2 — Νομικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις — Τμήμα 1 — Οι νομικές πράξεις της Ένωσης — Άρθρο 288 (πρώην άρθρο 249 της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 171-172)

τελευταία ενημέρωση 13.03.2020