Άγραφες πηγές του ευρωπαϊκού δικαίου: επικουρικό δίκαιο

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Άρθρο 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τι είναι το επικουρικό δίκαιο;

Ποιες είναι οι επικουρικές πηγές δικαίου;

Θεμελιώδη δικαιώματα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Προδικαστική απόφαση: απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση σε ερώτηση ενός εθνικού δικαστηρίου σχετικά με την ερμηνεία ή την ισχύ του δικαίου της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην ομοιόμορφη εφαρμογή του εν λόγω δικαίου.
Νομολογία: το δίκαιο όπως ορίζεται από την έκβαση παλαιότερων υποθέσεων.
Διεθνές δίκαιο: η δέσμη κανόνων που διέπει τις νομικές σχέσεις ανάμεσα ή μεταξύ των κρατών ή των εθνών.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος III — Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων — Άρθρο 19 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 27)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος πρώτο — Οι αρχές — Τίτλος I — Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης — Άρθρο 6 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 52-53)

τελευταία ενημέρωση 12.03.2018