Το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το πρωτογενές δίκαιο, γνωστό και ως πρωτογενείς πηγές, προκύπτει από τα εξής:

Πεδίο εφαρμογής του πρωτογενούς δικαίου:

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εκτός από το πρωτογενές δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ βασίζεται σε επικουρικές και συμπληρωματικές πηγές:

Οι διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της ΕΕ. Οι εν λόγω συμφωνίες δεν εμπίπτουν ούτε στο πρωτογενές ούτε στο παράγωγο δίκαιο και αποτελούν μια κατηγορία sui generis. Σύμφωνα με ορισμένες αποφάσεις του ΔΕΕ, μπορεί να έχουν άμεση ισχύ και η νομική ισχύ τους να υπερισχύει του παράγωγου δικαίου, το οποίο, ως εκ τούτου, πρέπει να συμμορφώνεται με αυτές.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Πρωτόκολλα — Παραρτήματα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Δηλώσεις οι οποίες προσαρτώνται στην τελική πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 — Πίνακας αντιστοιχίας (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 1-388)

τελευταία ενημέρωση 13.03.2020(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέστη τρίτη χώρα (χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ) την 1η Φεβρουαρίου 2020.