Κανονισμός VIS

Ο κανονισμός VIS καθορίζει το αντικείμενο και τις λειτουργικές δυνατότητες καθώς και τις ευθύνες του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS). Προβλέπει τους όρους και τις διαδικασίες ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των χωρών και συνδεδεμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που εφαρμόζουν την κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις. Συνεπώς, διευκολύνονται η εξέταση των αιτήσεων για θεωρήσεις μικρής διάρκειας και των αποφάσεων παράτασης, ανάκλησης ή ακύρωσης θεωρήσεων καθώς και οι έλεγχοι των θεωρήσεων και η επαλήθευση και ο προσδιορισμός της ταυτότητας των ατόμων που ζητούν και κατέχουν θεωρήσεις.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS).

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) είναι να βελτιώνει την εφαρμογή της κοινής πολιτικής στον τομέα των θεωρήσεων, της προξενικής συνεργασίας και της διαβούλευσης με τις κεντρικές αρχές για τις θεωρήσεις, με σκοπό:

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές και η Ευρωπόλ δύνανται να ζητήσουν πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο VIS, με σκοπό την αποτροπή, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών και αξιόποινων πράξεων. Οι διαδικασίες για την αναζήτηση δεδομένων υπό αυτές τις συνθήκες ορίζονται με την απόφαση του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ. Οι αναζητήσεις δεδομένων αυτές διεξάγονται μέσω κεντρικών σημείων επαφής στις συμμετέχουσες χώρες και την Ευρωπόλ, τα οποία ελέγχουν τα αιτήματα και εξασφαλίζουν συμβατότητα με την ανωτέρω απόφαση.

Μόνον οι ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων καταχωρίζονται στο VIS:

Πρόσβαση στο VIS:

Οι αρχές που έχουν πρόσβαση στο VIS εξασφαλίζουν ότι η χρήση του περιορίζεται στην απαραίτητη, κατάλληλη και ανάλογη προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους χρήση. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι, όταν χρησιμοποιούν το VIS, δεν προβαίνουν σε διακρίσεις εναντίον αιτούντων και κατόχων θεωρήσεων, και σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά αυτών.

Εισαγωγή δεδομένων από τις αρμόδιες για τις θεωρήσεις αρχές

Αφ’ής στιγμής θεωρηθεί αποδεκτή μια αίτηση σύμφωνα με τον Κώδικα θεωρήσεων, η επιφορτισμένη με τις θεωρήσεις αρχή ανοίγει τον φάκελο της αίτησης, εισάγοντας σειρά δεδομένων στο VIS, τα οποία απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό, όπως: τα προσωπικά και ταξιδιωτικά στοιχεία που υπάρχουν στο έντυπο της αίτησης, φωτογραφία, και δακτυλικά αποτυπώματα.

Αφότου ληφθεί η απόφαση να χορηγηθεί η θεώρηση, η επιφορτισμένη με τις θεωρήσεις αρχή προσθέτει άλλα ενδεδειγμένα δεδομένα, μεταξύ άλλων το είδος θεώρησης, το έδαφος στο οποίο ο κάτοχος της θεώρησης έχει δικαίωμα να ταξιδεύει, την περίοδο ισχύος, τον αριθμό εισόδων που επιτρέπει η θεώρηση στην επικράτεια και τη διάρκεια της επιτρεπόμενης διαμονής.

Επίσης, πρέπει να δίδονται επιπρόσθετα στοιχεία αν η επιφορτισμένη με τις θεωρήσεις αρχή που εκπροσωπεί άλλη χώρα της ΕΕ διακόψει την εξέταση μιας αίτησης καθώς και όταν λαμβάνεται απόφαση για άρνηση, ακύρωση ή ανάκληση θεώρησης, ή παράταση της διάρκειας ισχύος μιας θεώρησης.

Χρησιμοποίηση των δεδομένων από τις αρμόδιες για τις θεωρήσεις και άλλες αρμόδιες αρχές

Η αρμόδια αρχή για τις θεωρήσεις μπορεί να συμβουλεύεται το VIS με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων και των αποφάσεων έκδοσης, άρνησης, παράτασης, ακύρωσης ή ανάκλησης της θεώρησης, ή μείωσης της διάρκειας ισχύος. Είναι εξουσιοδοτημένη να πραγματοποιήσει έρευνες με ορισμένα από τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο έντυπο και το φάκελο της αίτησης. Εάν η διεξαγόμενη έρευνα δείξει ότι το VIS περιέχει στοιχεία για τον αιτούντα, η επιφορτισμένη με τις θεωρήσεις αρχή αποκτά πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και τους συνδεδεμένους φακέλους αίτησης.

Για πρότερη αναζήτηση στοιχείων, η χώρα που είναι αρμόδια για την εξέταση της αίτησης διαβιβάζει κάθε αίτημα πρόσβασης για αναζήτηση στοιχείων με τον αριθμό της αίτησης, στο VIS, υποδεικνύοντας τη χώρα ή τις χώρες από τα οποία πρέπει να ζητηθεί γνώμη. Το VIS διαβιβάζει το αίτημα στην ενδιαφερόμενη χώρα που, με τη σειρά της, διαβιβάζουν την απάντηση στο VIS το οποίο, κατόπιν, αποστέλλει την απάντηση στη χώρα που διατύπωσε το αίτημα.

Οι επιφορτισμένες με τις θεωρήσεις αρχές εξουσιοδοτούνται να συμβουλεύονται, για λόγους κατάρτισης στατιστικών και υποβολής εκθέσεων, στοιχεία που δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του αιτούντος.

Οι επιφορτισμένες με τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και στα εθνικά εδάφη αρχές, εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν έρευνες στο VIS βάσει του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης μαζί με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Μπορούν επίσης να πραγματοποιούν έρευνες με σκοπό να ελέγχουν την ταυτότητα του προσώπου και/ή την αυθεντικότητα της θεώρησης και/ή κατά πόσο το εν λόγω πρόσωπο πληροί τους όρους εισόδου, παραμονής ή κατοικίας στα εθνικά εδάφη. Αν, βάσει αυτής της αναζήτησης, βρεθούν στοιχεία για τον κάτοχο της θεώρησης στο VIS, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συμβουλευτούν ορισμένα στοιχεία στο φάκελο της αίτησης.

Για το εντοπισμό προσώπου, το οποίο δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τους απαιτούμενους όρους, οι αρμόδιες αρχές εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν έρευνες με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα του εν λόγω προσώπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή αν η έρευνα με τα δακτυλικά αποτυπώματα αποτύχει, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να πραγματοποιήσουν έρευνα στο VIS με το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και/ή με πληροφορίες από το ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την εθνικότητα του προσώπου.

Οι αρμόδιες αρχές για το άσυλο εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν έρευνες στο VIS με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά με μόνο σκοπό τον προσδιορισμό της χώρας της ΕΕ που είναι υπεύθυνη να εξετάσει αίτηση ασύλου, και την εξέταση της αίτησης ασύλου. Εντούτοις, αν τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος άσυλο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή η έρευνα αποτύχει, οι αρχές δύνανται να πραγματοποιήσουν έρευνα με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω.

Κάθε φάκελος αίτησης διατηρείται στο VIS έως πέντε έτη το πολύ. Μόνο η χώρα που είναι υπεύθυνη έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει δεδομένα που διαβίβασε στο VIS.

Λειτουργίες και αρμοδιότητες

Ύστερα από μεταβατική περίοδο, κατά την οποία αρμόδια ήταν η Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (euLISA) ήταν αρμόδιος, από την 1η Δεκεμβρίου 2012, για την επιχειρησιακή διαχείριση του κεντρικού VIS και των εθνικών διεπαφών. Επιπλέον, εξασφαλίζοντας μία υποδομή επικοινωνίας μεταξύ αυτών των δύο, ο ο euLISA αναλαμβάνει την εποπτεία, την ασφάλεια και το συντονισμό των σχέσεων μεταξύ συμμετεχουσών χώρων και προμηθευτή. Ο euLISA εξασφαλίζει επίσης ότι το VIS λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό VIS, και ότι μόνο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία στο VIS.

Το VIS συνδέεται με το εθνικό σύστημα κάθε χώρας μέσω της εθνικής διασύνδεσης στην εν λόγω χώρα. Οι συμμετέχουσες χώρες διορίζουν εθνική αρχή που συνδέεται με τις εθνικές διεπαφές και η οποία παρέχει πρόσβαση στο VIS μέσω των αρμοδίων αρχών.

Κάθε χώρα είναι υπεύθυνη:

Τα στοιχεία στο VIS γνωστοποιούνται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εφόσον απαιτείται για το σκοπό της πιστοποίησης της ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, σε επιμέρους περιπτώσεις. Δύναται να γίνει γνωστοποίηση εφόσον τηρείται μια σειρά προϋποθέσεων, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των προσφύγων και των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία.

Προστασία των δεδομένων

Η αρμόδια χώρα παρέχει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα και τα στοιχεία επαφής του υπευθύνου ελέγχου που είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των δεδομένων, τον σκοπό για τον οποίο γίνεται επεξεργασία των δεδομένων στο VIS, τις κατηγορίες των αποδεκτών των δεδομένων, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων και την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων. Επιπλέον, η χώρα ενημερώνει τα συγκεκριμένα πρόσωπα για την υποχρέωσή του να συγκεντρώσει τα δεδομένα. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες για τον πώς να εγείρει αγωγή ή να προβεί σε καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων της ενδιαφερόμενης χώρας, αν του αρνηθούν το δικαίωμα πρόσβασης ή το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που τον αφορούν.

Κάθε χώρα της ΕΕ μεριμνά ώστε η εθνική αρχή ελέγχου που έχει υποδειχθεί επισήμως από το κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ, να ελέγχει τη νομιμότητα της εν λόγω χώρας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν προσωπικό χαρακτήρα. Ο Ευρωπαίος Επόπτης προστασίας των δεδομένων ελέγχει τις δραστηριότητες του euLISA.

Έναρξη λειτουργίας

Το VIS τέθηκε σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής εφαρμογής του κεντρικού VIS, των εθνικών διεπαφών και της υποδομής επικοινωνίας και τη διεξαγωγή μία πλήρους δοκιμής του VIS. Οι χώρες έπρεπε επίσης να λάβουν ορισμένα απαραίτητα μέτρα για τη συγκέντρωση και διαβίβαση δεδομένων στην πρώτη περιφέρεια, και ακολουθείται από σταδιακή παρουσίαση σε άλλες περιφέρειες.

Ο παρών κανονισμός, ως μέσο του Σένγκεν, εφαρμόζεται στις χώρες της ΕΕ, εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Η Δανία αποφάσισε να εφαρμόσει τον κανονισμό ο οποίος εφαρμόζεται επίσης στην Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

2.9.2008

-

ΕΕ L 218, 13.8.2008

Πράξη τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.810/2009

5.10.2009

-

ΕΕ L 243, 15.9.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστική απόφαση 2013/642/EΕ της Επιτροπής για τον καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) σε ένατη, δέκατη και ενδέκατη περιφέρεια(Επίσημη Εφημερίδα L 299 της 9.11.2013).

Απόφαση της Επιτροπής 2010/260/ΕΕ της 4ης Μαΐου 2010 για το σχέδιο ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (Επίσημη εφημερίδα L 112, της 5.5.2010).

Απόφαση της Επιτροπής 2010/49/ΕΚ της 30ής Νοεμβρίου 2009 , για τον καθορισμό των πρώτων περιφερειών στις οποίες θα αρχίσει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (Επίσημη εφημερίδα L 23, 27.1.2010).

Απόφαση της Επιτροπής 2009/876/ΕΚ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών μέτρων εφαρμογής για την εισαγωγή των δεδομένων και τη σύνδεση αιτήσεων, την πρόσβαση σε δεδομένα, την τροποποίηση, διαγραφή και πρόωρη διαγραφή δεδομένων καθώς και για την τήρηση αρχείων που αφορούν τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων και την πρόσβαση στα αρχεία αυτά στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Επίσημη εφημερίδα L 315, 2.12.2009).

Απόφαση της Επιτροπής 2009/756/ΕΚ της 9ης Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισμό προδιαγραφών όσον αφορά την ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων για τη βιομετρική ταυτοποίηση και επαλήθευση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Επίσημη εφημερίδα L 270, 15.10.2009).

Απόφαση της Επιτροπής 2009/377/ΕΚ της 5ης Μαΐου 2009 περί θεσπίσεως εκτελεστικών μέτρων όσον αφορά το μηχανισμό διαβούλευσης και τις λοιπές διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2008 για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (Επίσημη Εφημερίδα L 117, 12.5.2009).

Τα εκτελεστικά μέτρα για σκοπούς διαβούλευσης και αίτησης εγγράφων μέσω του VIS καθορίζονται στο παράρτημα της απόφασης. Επί του παρόντος, το δίκτυο διαβουλεύσεων Σένγκεν (VISION) χρησιμοποιείται ως δίκτυο επικοινωνίας για διαβουλεύσεις σχετικά με τις θεωρήσεις. Μόλις καταστεί λειτουργικό το VIS, μπορεί παράλληλα να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός αποστολής μηνυμάτων VIS για τη διαβίβαση μηνυμάτων:

Μόλις όλες οι υπηρεσίες έκδοσης θεωρήσεων Σένγκεν συνδεθούν με το VIS, ο μηχανισμός αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων VIS θα αποτελεί το μοναδικό δίκτυο επικοινωνίας για ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω του VIS.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (Επίσημη Εφημερίδα L 286 της 1.11.2011).

τελευταία ενημέρωση 20.05.2014