Δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 377/2004 για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Στόχο έχει τη θέσπιση επίσημης συνεργασίας δημιουργώντας δίκτυα αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (ILO)*.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πολλές χώρες της ΕΕ αποσπούν ILO στις προξενικές τους αρχές σε χώρες εκτός της ΕΕ. Ο ρόλος των ILO περιλαμβάνει τη διατήρηση άμεσων επαφών με τις αρχές στη χώρα υποδοχής για τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με:

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενημερώνουν η μία την άλλη, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποσπάσεις των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

Οι ILO που αποσπούνται στην ίδια χώρα σχηματίζουν τοπικά δίκτυα, στα οποία συγκεκριμένα:

Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα είτε με πρωτοβουλία της χώρας της ΕΕ που διατηρεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε με πρωτοβουλία άλλων χωρών της ΕΕ. Αντιπρόσωποι από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή συμμετέχουν σε αυτές τις συναντήσεις, εκτός και αν για επιχειρησιακούς λόγους οι συναντήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν απουσία τους.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν διμερώς ή πολυμερώς να συμφωνήσουν ότι οι ILO που έχουν αποσπαστεί από χώρα της ΕΕ φροντίζουν και τα συμφέροντα μίας ή περισσότερων άλλων χωρών της ΕΕ. Μπορούν ακόμη να αποφασίσουν να μοιράσουν συγκεκριμένα καθήκοντα μεταξύ τους.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου η χώρα της ΕΕ που κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ καταρτίζει αναφορά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις ενέργειες των ILO στις χώρες και τις περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση. Η αναφορά καταρτίζεται σε συμφωνία με μοντέλο που παρέχεται στην Απόφαση 2005/687/EΚ της Επιτροπής. Με βάση αυτήν την αναφορά η Επιτροπή στη συνέχεια καταρτίζει ετήσια περίληψη της ανάπτυξης του δικτύου ILO.

Αξιολόγηση και προτεινόμενη αναθεώρηση του κανονισμού

Η ανακοίνωση 2017 της Επιτροπής για την Παράδοση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση επιβεβαίωσε την ανάγκη για αναθεώρηση του κανονισμού. Ακολούθησε αξιολόγηση από εξωτερικούς συμβούλους, με τελευταία αναφορά τον Αύγουστο του 2017. Το συμπέρασμα της αξιολόγησης ήταν ότι:

Η αξιολόγηση συνέστησε επιπλέον ότι η προστιθέμενη αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των ILO που έχουν αποσπαστεί σε χώρες εκτός της ΕΕ δεν έχει πραγματωθεί ακόμα πλήρως.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού τον Μάιο του 2018.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 5 Ιανουαρίου 2004.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αξιωματικός συνδέσμων μετανάστευσης (ILO): εκπρόσωπος χώρας της ΕΕ σε θέση του εξωτερικού από αντίστοιχη αρμόδια αρχή, προκειμένου να δημιουργήσει και να διατηρήσει επαφές με αρχές της χώρας υποδοχής με σκοπό τη συνεισφορά στα μέτρα μετανάστευσης συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης παράνομης μετανάστευσης.
Παράνομοι μετανάστες: η μετακίνηση ανθρώπων σε νέο μέρος κατοικίας ή διακίνηση που λαμβάνει χώρα εκτός των κανονιστικών πλαισίων των χωρών αποστολής, διακίνησης και αποδοχής.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου στις 19 Φεβρουαρίου 2004 για τη σύσταση δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 64, 2.3.2004, σ. 1-4)

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 377/2004 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναθεώρηση) COM(2018) 303 final, 16.5.2018)

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την Παράδοση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση (COM(2017) 558 final, 27.9.2017)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις14 Σεπτεμβρίου 2016 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1-76)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Απόφαση 2005/687/EΚ της Επιτροπής στις 29 Σεπτεμβρίου 2005 για τη μορφή της αναφοράς για τις ενέργειες των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και για την κατάσταση στη χώρα υποδοχής όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση (OJ L 264, 8.10.2005, σ. 8-15)

τελευταία ενημέρωση 16.01.2019