Στατιστικές για τη μετανάστευση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 — στατιστικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

Ο κανονισμός θεσπίζει υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων:

Πηγές δεδομένων

Τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται σε διαφορετικές πηγές όπως:

Σε γενικές γραμμές, τα στατιστικά στοιχεία κατηγοριοποιούνται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα. Ωστόσο, δεδομένα συλλέγονται και για άλλες κατηγορίες, όπως η αιτία έκδοσης άδειας παραμονής, η χώρα γέννησης ή η χώρα προηγούμενης ή επόμενης κατοικίας όσον αφορά τα δεδομένα μετανάστευσης.

Πιλοτικές μελέτες

Για τα εθνικά ινστιτούτα είναι διαθέσιμες χρηματικές συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο:

Εφαρμογή

Ανά 3 έτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Στην έκθεση του 2018 διαπιστώνονται σαφείς βελτιώσεις στη διαθεσιμότητα, την πληρότητα, την ποιότητα και την έγκυρη υποβολή των δεδομένων.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 20 Αυγούστου 2007.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εξερχόμενη μετανάστευση: η ενέργεια με την οποία ένα πρόσωπο, που είχε προηγουμένως τον τόπο διαμονής του σε χώρα της ΕΕ, αλλάζει χώρα κατοικίας για περίοδο 12 μηνών τουλάχιστον, ή η οποία αναμένεται ότι θα είναι 12 μηνών τουλάχιστον.
Εισερχόμενη μετανάστευση: η ενέργεια με την οποία ένα πρόσωπο επιλέγει ως τόπο διαμονής και εγκαθίσταται στην επικράτεια άλλης χώρας της ΕΕ ή τρίτης χώρας για μια περίοδο 12 μηνών τουλάχιστον, ή η οποία αναμένεται ότι θα είναι 12 μηνών τουλάχιστον.
Παράνομη μετανάστευση: διέλευση των συνόρων που δεν είναι σύμφωνη με τους διοικητικούς κανόνες ή τους κανόνες δικαίου της χώρας προέλευσης, διαμετακόμισης ή υποδοχής.
Μετεγκατάσταση: η μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών σε χώρα της ΕΕ όπου επιτρέπεται να διαμείνουν για σκοπούς διεθνούς προστασίας.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23-29)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 862/2007 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία [COM(2018) 594 final της 16.8.2018]

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 351/2010 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία όσον αφορά τους ορισμούς των κατηγοριών των ομάδων χωρών γέννησης, των ομάδων χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής, των ομάδων χωρών επόμενης συνήθους διαμονής και των ομάδων υπηκοοτήτων (ΕΕ L 104 της 24.4.2010, σ. 37-39)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2010 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, όσον αφορά τον ορισμό των κατηγοριών αιτιολογιών για τις άδειες παραμονής (ΕΕ L 66 της 16.3.2010, σ. 1-2)

τελευταία ενημέρωση 24.08.2020