Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA)

Κανονισμός 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΎΝΟΨΗ

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων παρέχει στα θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις της ΕΕ, όταν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ, συνδρομή για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Με τον κανονισμό ιδρύεται ένα ειδικό όργανο σε επίπεδο ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα (ο Οργανισμός) και καθορίζονται τα βασικά καθήκοντα και οι στόχοι, η λειτουργία και η εσωτερική διακυβέρνησή του.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Ο κανονισμός ορίζει τις δραστηριότητες του Οργανισμού ως εξής:

να παρέχει συμβουλές εμπειρογνώμων στα θεσμικά όργανα και τις χώρες της ΕΕ σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός αυτών των δικαιωμάτων κατά την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης ή τη θέσπιση νομοθεσίας·

να διατυπώνει γνώμες προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις κυβερνήσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν δικού τους αιτήματος (π.χ. για το εάν οι δράσεις ή οι νομοθετικές προτάσεις τους είναι συμβατές με τα θεμελιώδη δικαιώματα)·

να συλλέγει, αναλύει και διαδίδει αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες όσο αναφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των δράσεων της ΕΕ στα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων·

να διενεργεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

να προβαίνει σε δημοσιεύσεις για ειδικά θέματα ή για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους των θεσμικών οργάνων και των κυβερνήσεων της ΕΕ·

να δημοσιεύει ετήσια έκθεση για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του προβάλλοντας παραδείγματα ορθής πρακτικής·

να σχεδιάζει στρατηγικές ή εκστρατείες επικοινωνίας και να προωθεί τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα·

να προτείνει μηχανισμούς για την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων.

Ωστόσο, ο Οργανισμός δεν επιλαμβάνεται ατομικών καταγγελιών.

5ετή σχέδια δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού βασίζονται στο πολυετές πλαίσιο που εγκρίνεται από το Συμβούλιο και το οποίο καθορίζει τα ειδικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί ο Οργανισμός για μια πενταετία σύμφωνα με τις γενικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Τα θέματα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν «τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας».

Συνεργασία με άλλα όργανα

Ο Οργανισμός πρέπει να διατηρεί στενούς δεσμούς με:

τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, όπως η Πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων·

υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ.

ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από τις 23 Φεβρουαρίου 2007.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Ο Οργανισμός αντικατέστησε τον προκάτοχό του, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας με έδρα τη Βιέννη, αναλαμβάνοντας το έργο του.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007

23.2.2007

-

ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1-14

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Απόφαση αριθ. 252/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για την περίοδο 2013-2017 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 79 της 21.3.2013, σ. 1-3)

τελευταία ενημέρωση 30.07.2015