Έλεγχοι σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή όπλων

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ — έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία καθορίζει τέσσερις κατηγορίες πυροβόλων όπλων ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους, που ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας.

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στη μεταφορά πολεμικών όπλων και πυρομαχικών για εμπορικούς σκοπούς, ούτε στην απόκτηση ή κατοχή όπλων και πυρομαχικών* από:

Η οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί οπλοφορίας, κυνηγίου και σκοποβολής.

Δελτίο πυροβόλων όπλων

Το δελτίο πυροβόλων όπλων χορηγείται από τις αρχές μιας χώρας της ΕΕ, μετά από αίτησή της, σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου. Το δελτίο πρέπει πάντα να είναι στην κατοχή του προσώπου που χρησιμοποιεί το (τα) πυροβόλο(-α) όπλο(-α) που αναφέρεται(-ονται) σε αυτό.

Εντοπισμός και σήμανση

Πώληση, απόκτηση και κατοχή

Η απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου επιτρέπεται όταν ένα πρόσωπο:

Χορήγηση άδειας

Ένα πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση και την κατοχή οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου μπορεί να λάβει πολυετή άδεια. Στις εν λόγω περιπτώσεις, πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες διατυπώσεις:

Για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των πυροβόλων όπλων εντός της ΕΕ, η οδηγία θεσπίζει διαδικασίες για:

Ο ρόλος των χωρών της ΕΕ

Επανεξέταση και προτάσεις

Τον Νοέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ως μέρος μιας δέσμης μέτρων για τα πυροβόλα όπλα. Η δέσμη περιλάμβανε μια πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 17 Οκτωβρίου 1991. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 1993.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Πυροβόλο όπλο: οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη το οποίο εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης.

* Πυρομαχικά: τα πλήρη φυσίγγια ή τα συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του εμπυρεύματος, της προωθητικής πυρίτιδας, των βολίδων ή βλημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο.

* Μεσίτης: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του οπλοπώλη, του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην αγορά, την πώληση ή τη διευθέτηση μεταφορών όπλων.

* Οπλοπώλης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, μίσθωση, επισκευή ή μετατροπή πυροβόλων όπλων, μερών τους και πυρομαχικών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51-58)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Αξιολόγηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/51/ΕΚ, της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων [COM(2015) 751 final της 18.11.2015]

τελευταία ενημέρωση 17.03.2016