Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (ΠΤΕ)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση 96/409/ΚΕΠΠΑ για την κατάρτιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σκοπός

Η απόφαση δεν ισχύει στην περίπτωση ληγμένων εθνικών διαβατηρίων· περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ταξιδιωτικά έγγραφα έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, ή δεν είναι προσωρινά διαθέσιμα.

Χορήγηση ΠΤΕ

Οι πρεσβείες και τα προξενεία των χωρών της ΕΕ εκδίδουν ΠΤΕ στις εξής περιστάσεις:

Ο αιτών ΠΤΕ πρέπει να αποστείλει έντυπο αίτησης, μαζί με επικυρωμένες φωτοτυπίες οποιωνδήποτε διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας και της υπηκοότητάς του στην καθορισμένη αρχή της χώρας καταγωγής του.

Έξοδα και τέλη

Ο αιτών καταβάλλει στη χώρα της ΕΕ που εκδίδει το ΠΤΕ τα ίδια έξοδα και τέλη έκδοσης που ισχύουν συνήθως για την έκδοση ενός προσωρινού διαβατηρίου. Στους αιτούντες που αδυνατούν να καλύψουν άλλες σχετικές δαπάνες επί τόπου δίδονται ενδεχομένως τα σχετικά χρήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες της χώρας καταγωγής τους και σύμφωνα με την απόφαση 95/553/ΕΚ (η οποία θα καταργηθεί από την οδηγία (ΕΕ) 2015/637 από την 1η Μαΐου 2018).

Περίοδος ισχύος

Για να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επιστρέψουν σε έναν δεδομένο προορισμό, το ΠΤΕ θα πρέπει να ισχύει για ελαφρώς μεγαλύτερο διάστημα από το ελάχιστο διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ταξιδιού για το οποίο εκδίδεται. Κατά τον υπολογισμό της εν λόγω περιόδου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος που απαιτείται για τις αναγκαίες διανυκτερεύσεις ή ανταποκρίσεις.

Μέτρα προστασίας

Το παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αναφέρεται στα μέτρα προστασίας που σχετίζονται με τα ΠΤΕ. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως ο τύπος του χαρτιού και το σύστημα αρίθμησης που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο τρόπος επίθεσης της σφραγίδας της εκδίδουσας αρχής.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, σνατρέξτε:

ΚΥΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Απόφαση 96/409/ΚΕΠΠΑ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 για τη θέσπιση του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου (ΕΕ L 168 της 6.7.1996, σ. 4–11)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Απόφαση 95/553/ΕΚ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών (ΕΕ L 314 της 28.12.1995, σ. 73–76)

Οδηγία (ΕΕ) 2015/637 του Συμβουλίου, της 20ης Απριλίου 2015 περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και την κατάργηση της απόφασης 95/553/ΕΚ (ΕΕ L 106 της 24.4.2015, σ. 1–13)

τελευταία ενημέρωση 23.08.2016