Προστασία των ζώων στα εκτροφεία

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 98/58/ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα ζώα

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων, των ερπετών και των αμφιβίων) που εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, δέρματος ή γούνας ή για άλλους σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης. Δεν εφαρμόζεται:

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες ζώων, ανατρέξτε επίσης στα εξής:

Συνθήκες εκτροφής

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εγκρίνουν κανόνες, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κύριοι ή οι κάτοχοι ζώων φροντίζουν για την καλή διαβίωση των ζώων και ότι τα εν λόγω ζώα δεν υφίστανται κανέναν περιττό πόνο, ταλαιπωρία ή βλάβη. Βάσει της προηγούμενης εμπειρίας και των τρεχουσών επιστημονικών γνώσεων, οι συνθήκες εκτροφής αφορούν τα εξής.

Επιθεωρήσεις

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η εκτέλεση επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Πρέπει να υποβάλλουν έκθεση για αυτές τις επιθεωρήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα χρησιμοποιεί τις εκθέσεις για τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με την εναρμόνιση των επιθεωρήσεων.

Αξιολόγηση και εφαρμογή

Κάθε 5 έτη, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και προτάσεις για βελτίωση, εάν κρίνεται σκόπιμο. Το Συμβούλιο εγκρίνει αυτήν την έκθεση με ειδική πλειοψηφία.

Οι χώρες της ΕΕ δύνανται να διατηρήσουν ή να εφαρμόσουν αυστηρότερες διατάξεις.

Κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625, η νέα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των ζωοτροφών, τροποποιεί ορισμένες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες της οδηγίας. Αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 8 Αυγούστου 1998. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23–27)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 98/58/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1–142)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2006/778/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων παραγωγής κτηνοτροφικών μονάδων (ΕΕ L 314 της 15.11.2006, σ. 39–47)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 13.11.2017