Προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 1999/74/EΚ — στοιχειώδεις απαιτήσεις για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Εναλλακτικά συστήματα

Από την 1η Ιανουαρίου 2002, όλα τα εναλλακτικά συστήματα εκτροφής που κατασκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν πρόσφατα και όλα τα εναλλακτικά συστήματα εκτροφής που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να φροντίσουν οι απαιτήσεις αυτές να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Εκτροφή σε συστήματα μη διευθετημένων κλωβών

Εκτροφή σε συστήματα διευθετημένων κλωβών

Από την 1η Ιανουαρίου 2002, όλοι τα συστήματα διευθετημένων κλωβών πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Τελικοί κανόνες

Κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625, η νέα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των ζωοτροφών, τροποποιεί ορισμένες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες της οδηγίας. Αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 3 Αυγούστου 1999. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2002.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 1999/74/EΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων (ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53–57)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 1999/74/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1–142)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2002, περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 30 της 31.1.2002, σ. 44–46)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 05.09.2017