Ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους

1) ΣΤΟΧΟΣ

Ρύθμιση της μεταφοράς των ζώων με σκοπό τη διασφάλιση της καλής διαβίωσής τους.

2) ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1991 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 340 της 11.12.1991].

Τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 [Επίσημη Εφημερίδα L148 της 30.06.1995].

Η οδηγία αυτή ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου από τις 5 Ιανουαρίου 2007.

3) ΣΥΝΟΨΗ

Η ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων προβλέπει ότι σε κάθε ζώο πρέπει να παρέχεται στέγη, τροφή και φροντίδα ανάλογα με τις ανάγκες του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κάθε μέρα περίπου ένα εκατομμύριο ζώα (εκτός των πουλερικών) μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διασυνοριακές ανταλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από τρίτες χώρες και των εξαγωγών προς αυτές, αφορούν 20 εκατομμύρια ζώα ετησίως.

Η πρώτη οδηγία εφαρμόζεται στη μεταφορά:

Δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές ζώων:

Για καθένα από τα είδη που καλύπτει η παρούσα οδηγία και ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς (οδικό, θαλάσσιο, αεροπορικό), στα παραρτήματα ορίζονται ειδικές συνθήκες μεταφοράς. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για την ορθή μεταχείριση των ζώων αφορούν κυρίως:

Δύνανται να μεταφέρονται μόνο τα ζώα που είναι σε καλή κατάσταση από άποψη υγείας υπό συνθήκες που δεν εγκυμονούν κανέναν κίνδυνο άσκοπης ταλαιπωρίας. Στα ζώα που προσβάλλονται από μια ασθένεια ή τραυματίζονται κατά τη μεταφορά παρέχονται οι πρώτες βοήθειες το συντομότερο δυνατόν. Ενδεχομένως, και εφόσον είναι απαραίτητο, θα πρέπει να σφάζονται επειγόντως για να αποφευχθεί κάθε αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των εν λόγω ζώων.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει ζώα με κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να έχει λάβει άδεια και να έχει καταγραφεί σε μητρώο ενός κράτους μέλους. Ένα υγειονομικό πιστοποιητικό καθώς και ένα σχέδιο δρομολογίου που βεβαιώνει την τήρηση της ανώτατης διάρκειας μεταφοράς (για τις μεταφορές διάρκειας άνω των 8 ωρών) συνοδεύουν υποχρεωτικά τη μεταφορά καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Το σχέδιο δρομολογίου, στο οποίο αναφέρονται οι ώρες και οι τόποι στους οποίους τα μεταφερόμενα ζώα ταΐστηκαν και ποτίστηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αποστέλλεται κατά την επιστροφή στην αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης.

Η εισαγωγή, η διέλευση και η μεταφορά ζώντων ζώων εντός και διαμέσου του εδάφους της Κοινότητας από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνον εφόσον ο εξαγωγέας και/ή ο εισαγωγέας αναλαμβάνουν γραπτά την υποχρέωση να τηρήσουν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν εάν τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Επιθεωρούν τα μέσα μεταφοράς και τα ζώα στους τόπους αναχώρησης/άφιξης, στις αγορές καθώς και στα σημεία στάσης και τα σημεία μεταφόρτωσης. Το κράτος μέλος υποβάλλει λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος των ζώων, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Έλεγχοι μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς όταν υπάρχει υποψία για παράβαση. Σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρήσεις ώστε να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα δέοντα ειδικά μέτρα με σκοπό την επιβολή κυρώσεων για κάθε παράβαση της παρούσας οδηγίας. Παρέχουν, επίσης, αμοιβαία βοήθεια το ένα στο άλλο σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ με σκοπό τη βεβαίωση της σωστής εφαρμογής των κτηνιατρικών και ζωοτεχνικών νομοθεσιών.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση συνοδευόμενη ενδεχομένως από προτάσεις σχετικά με τον καθορισμό προτύπων τα οποία πρέπει να πληρούν τα μέσα μεταφοράς [κανονισμός (ΕΚ) 411/98]. Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης τα κοινοτικά κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα σημεία στάσης ως τόποι εκφόρτωσης, ανάπαυσης, ποτίσματος και σίτισης των ζώων κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 24 ωρών [κανονισμός (ΕΚ) 1255/97].

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε από τα κράτη μέλη και παρουσιάζει τις ενδεχόμενες βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στην κοινοτική νομοθεσία. Το Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τις προτάσεις αυτές με ειδική πλειοψηφία.

Οι οδηγίες 77/489/ΕΟΚ και 81/389/ΕΟΚ καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Πράξη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Τελευταία προθεσμία μετατροπής στα κράτη μέλη

Οδηγία 91/628/ΕΟΚ

01.01.1993

01.01.1993

Οδηγία 95/29/ΕΚ

30.06.1995

31.12.199631.12.1997 (κεφάλαιο VII, σημείο 3)

4) μετρα εφαρμογης

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ [COM(93) 330 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πείρα που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη μετά τη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά [COM(2000) 809 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων συστημάτων αερισμού οχημάτων μεταφοράς ζώων για οδικές διαδρομές διαρκείας άνω των οκτώ ωρών [COM(2001) 197 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 16ης Ιουλίου 2003, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά [COM(2003) 425 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΤΑΞΙΔΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΩΡΩΝ

Κανονισμός (ΕΚ) 411/98 του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 σχετικά με συμπληρωματικούς κανόνες προστασίας των ζώων οι οποίοι ισχύουν για τα οδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων σε ταξίδια με διάρκεια άνω των οκτώ ωρών [Επίσημη Εφημερίδα L052 της 21.02.1998].

Όταν η διάρκεια του ταξιδιού παρατείνεται πέραν των οκτώ ωρών, τα οδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των κατοικίδιων μόνοπλων και των βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων εντός της Κοινότητας πρέπει να πληρούν τις συμπληρωματικές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν τη στρωμνή, τη σίτιση και το πότισμα, την προσπέλαση στο όχημα, τον αερισμό, τα χωρίσματα.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑΣΗΣ

Κανονισμός (ΕΚ) 1255/97 για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για την τροποποίηση του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 174 της 02.07.1997].

Ο κανονισμός αυτός ισχύει μόνο για τα σημεία στάσης που υποδέχονται κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 24 ωρών μόνοπλα κατοικίδια και κατοικίδια βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους στην Κοινότητα σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του παραρτήματος της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ και με την επιφύλαξη των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 80/213/ΕΟΚ, 85/511/ΕΟΚ, 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/102/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ.

Τροποποιήθηκε από τον:

Κανονισμό (ΕΚ) 1040/2003 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 151 της 19.06.2003].

Τα σημεία στάσης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποδοχή, τη σίτιση, το πότισμα, την ανάπαυση, τη φροντίδα και την αποστολή διαμετακομιζόμενων ζώων. Σε σημείο στάσης μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα μόνο ζώα του ίδιου πιστοποιημένου υγειονομικού χαρακτηρισμού. Μια νέα διαδικασία επιτρέπει ταχεία προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1255/97, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της υγείας των ζώων στην Κοινότητα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

Απόφαση 94/96/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 1994 [Επίσημη Εφημερίδα L 50 της 22.02.1994].

Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 1994, περί θεσπίσεως ιδιαίτερων κανόνων όσον αφορά την ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας δυνάμει του άρθρου 16 της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

5) μεταγενεστερες εργασιες

Απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2001, για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του 64/432/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/273/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [Επίσημη Εφημερίδα L 102 της 12.04.2001]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 3 της 05.01.2005].

Ο κανονισμός αναδιατυπώνει πλήρως τους ευρωπαϊκούς κανόνες που διέπουν τη μεταφορά των ζώων. Εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τα ταξίδια διάρκειας άνω των εννέα ωρών, είτε πρόκειται για μετακινήσεις στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους είτε για διακρατικές μετακινήσεις. Θα προβλέπεται περισσότερος χώρος για τα ζώα ανάλογα με το είδος τους και τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο κανονισμός προσδιορίζει και ορίζει επίσης τις ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών στη μεταφορά των ζώων. Η εκπαίδευση των οδηγών και του προσωπικού που χειρίζεται τα ζώα γίνεται υποχρεωτική.

Ο κανονισμός αυτός ακυρώνει και αντικαθιστά την οδηγία 91/628/ΕΟΚ από τις 5 Ιανουαρίου 2007.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.03.2005