Ενδοκοινοτικές συναλλαγές βοοειδών και χοιροειδών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοειδών και χοιροειδών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Κατάργηση

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ θα καταργηθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 από την 21η Απριλίου 2021.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

Η οδηγία έπρεπε να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των αρχικών 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (τώρα ΕΕ) έως τις 30 Ιουνίου 1965.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

βοοειδή: υποοικογένεια ζώων που περιλαμβάνει τα βοοειδή, βόδια Ζεμπού, γιακ, βίσονες και βουβαλίδες.
χοιροειδή: υποοικογένεια ζώων που περιλαμβάνει τους χοίρους και τους αγριόχοιρους.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (Ελληνικήειδική έκδοση: κεφάλαιο 03 τόμος 001, σ. 108-128)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1-208)

τελευταία ενημέρωση 04.05.2020