Ασφαλείς μεταφορές αποβλήτων μέσα στην ΕΕ και ανάμεσα στην ΕΕ και τις τρίτες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαθέτει σύστημα για την επιτήρηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων εντός των συνόρων της και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τις τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Βασιλείας.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων

ΣΎΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαθέτει σύστημα για την επιτήρηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων εντός των συνόρων της και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τις τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Βασιλείας.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Θεσπίζει κανόνες για τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Επίσης, ενσωματώνει στο δίκαιο της ΕΕ τις διατάξεις της σύμβασης της Βασιλείας καθώς επίσης την αναθεώρηση της απόφασης του ΟΟΣΑ του 2011 για τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων προοριζόμενων για εργασίες αξιοποίησης (δηλαδή, όταν ένα απόβλητο γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας προκειμένου να ανακτηθεί ένα χρησιμοποιήσιμο προϊόν ή όταν μετατρέπεται σε καύσιμο).

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Η νομοθετική πράξη εφαρμόζεται σε μεταφορές αποβλήτων:

μεταξύ χωρών της ΕΕ, εντός της Ένωσης ή με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών·

τα οποία εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες·

τα οποία εξάγονται από την ΕΕ σε τρίτες χώρες·

τα οποία διαμετακομίζονται μέσω της ΕΕ, καθ' οδόν από και προς τρίτες χώρες.

Καλύπτει σχεδόν όλα τα είδη αποβλήτων, με εξαίρεση τα ραδιενεργά απόβλητα, τα απόβλητα που δημιουργούνται επί των πλοίων, τις μεταφορές που υπάγονται στις απαιτήσεις έγκρισης του κανονισμού για τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης, ορισμένες μεταφορές αποβλήτων από την Ανταρκτική, τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων αποβλήτων που δημιουργούνται από τις ένοπλες δυνάμεις ή από οργανώσεις αρωγής σε καταστάσεις κρίσης, κ.λπ.

Διαδικασίες ελέγχου

Υπάρχουν 2 διαδικασίες ελέγχου για τις μεταφορές αποβλήτων:

1.

Οι γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 18 που κανονικά εφαρμόζονται σε μεταφορές για την αξιοποίηση αποβλήτων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα III («πράσινος» κατάλογος αποβλήτων - μη επικίνδυνα απόβλητα, όπως χαρτί ή πλαστικά) ή IIIA.

2.

Η διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης για άλλα είδη μεταφορών αποβλήτων, μεταξύ άλλων:

μεταφορές αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV («πορτοκαλί» κατάλογος αποβλήτων που περιέχουν τόσο επικίνδυνα όσα και μη επικίνδυνα μέρη) ή στο μέρος 2 του παραρτήματος V (ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων, δηλαδή απόβλητα εξορυκτικών εργασιών, εργασιών λατομείου και απόβλητα από φυσική επεξεργασία ορυκτών), και

μεταφορές για διάθεση αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα III («πράσινος» κατάλογος αποβλήτων).

Άλλες διατάξεις

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, τηρώντας τους κανόνες της ΕΕ και τους διεθνείς κανόνες, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς καθώς και κατά την αξιοποίηση ή διάθεσή τους.

Η διαδικασία κοινοποίησης απαιτεί η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών των χωρών που εμπλέκονται στη μεταφορά (χώρα αποστολής, χώρα διαμετακόμισης και χώρα προορισμού) να δίνεται μέσα σε 30 μέρες.

Ο κοινοποιών έχει καθήκον να δέχεται πίσω μεταφορές αποβλήτων που αποδεικνύονται παράνομες ή οι οποίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν όπως προβλεπόταν (συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ή της διάθεσης αποβλήτων).

Εμπορικές απαγορεύσεις

Απαγορεύονται εξαγωγές προς τρίτες χώρες αποβλήτων για διάθεση, εκτός από τις χώρες ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στη σύμβαση της Βασιλείας.

Απαγορεύονται εξαγωγές για αξιοποίηση επικίνδυνων αποβλήτων (δηλαδή, αποβλήτων που εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον) , εκτός από εκείνα που κατευθύνονται σε χώρες όπου εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ.

Απαγορεύονται οι εισαγωγές αποβλήτων από τρίτες χώρες για διάθεση ή αξιοποίηση, εκτός από τις ακόλουθες εισαγωγές:

από χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ,

τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση της Βασιλείας,

χώρες που έχουν συνάψει διμερή συμφωνία με την ΕΕ ή τις χώρες της ΕΕ, ή

άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Συστήματα ελέγχου

Η νομοθετική πράξη τροποποιήθηκε το 2014 με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου των χωρών της ΕΕ. Θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου με επίκεντρο προβληματικές ροές αποβλήτων (όπως επικίνδυνα απόβλητα και απόβλητα που αποστέλλονται παράνομα για ταφή ή που υπόκεινται σε μη ανταποκρινόμενη στα πρότυπα επεξεργασία). Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ετοιμάσουν σχέδια ελέγχου έως το 2017.

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από τις 15.7.2006.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο των μεταφορών αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

15.7.2006

-

ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1-98

Πράξη(εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2008

19.7.2008

-

ΕΕ L 188 της 16.7.2008, σ. 7-15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009

20.4.2009

-

ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 109-154

Οδηγία 2009/31/ΕΚ

25.6.2009

-

ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114-135

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 660/2014

17.7.2014

-

ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 135-142

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1379/2007 (ΕΕ L 309 της 27.11.2007, σ. 7-20).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2008 (ΕΕ L 188 της 16.7.2008, σ. 7-15).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2009 (ΕΕ L 97 της 16.4.2009, σ. 8-11).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 664/2011 (ΕΕ L 182 της 12.7.2011, σ. 2-4).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 135/2012 (ΕΕ L 46 της 17.2.2012, σ. 30-32).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 255/2013 (ΕΕ L 79 της 21.3.2013, σ. 19-23).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1234/2014 (ΕΕ L 332 της 19.11.2014, σ. 15-17).

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 801/2007 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων (ΕΕ L 179 της 7.7.2007, σ. 6-35)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.04.2015