Ενιαίες προϋποθέσεις για την εμπορία ασφαλών προϊόντων στην ΕΕ (σήμανση συμμόρφωσης)

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ — ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων στην ΕΕ

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΠΌΦΑΣΗ;

Θεσπίζει κοινές αρχές και διαδικασίες που πρέπει να τηρεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όταν εναρμονίζει τις προϋποθέσεις για την εμπορία προϊόντων στην ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Περιλαμβάνει απαιτήσεις αναφοράς που θα ενσωματωθούν όποτε αναθεωρηθεί η νομοθεσία που διέπει τα προϊόντα. Ως τέτοια, αποτελεί ένα πρότυπο για τη μελλοντική νομοθεσία εναρμόνισης προϊόντων.

Θεσπίζει κανόνες για τη σήμανση CE*.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Παρέχει σαφείς ορισμούς για σχετικούς όρους, όπως «κατασκευαστής» , «διάθεση στην αγορά» , «ανάκληση» ή «απόσυρση» προϊόντων.

Ορίζεται σαφής επιμερισμός των ευθυνών για τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής.

Οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των προϊόντων τους με τη σχετική νομοθεσία και να τηρούν την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης*. Πρέπει να τοποθετούν τη σήμανση CE στο προϊόν εφόσον αποδειχθεί η συμμόρφωση.

Οι εισαγωγείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει συμμορφωθεί με την απαραίτητη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ότι το προϊόν συνοδεύεται από την απαραίτητη τεκμηρίωση και τη σήμανση CE.

Οι διανομείς πρέπει να ενεργούν με την προσήκουσα επιμέλεια και να επαληθεύουν ότι το προϊόν διαθέτει την απαραίτητη τεκμηρίωση και τη σήμανση CE.

Παρέχεται ένα κοινό πλαίσιο διαφόρων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, γνωστών ως ενοτήτων. Οι νομοθέτες πρέπει να επιλέγουν ποια είναι η καταλληλότερη ανάλογα με τον κίνδυνο που μπορεί να παρουσιάζει ένα προϊόν.

Θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες για τον ορισμό και την εποπτεία κοινοποιημένων οργανισμών, οι οποίοι διεξάγουν τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι κανόνες θεσπίζουν τις ευθύνες τους όταν απαιτούνται αξιολογήσεις συμμόρφωσης προϊόντων τρίτων (δηλαδή πιστοποίηση συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό).

Οι κανόνες εποπτείας της αγοράς αφορούν τα προϊόντα που παρουσιάζουν έναν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ή που δεν συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

* Σήμανση CE: η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι ένα προϊόν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και ότι έχει υποβληθεί στη σχετική διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

* Αξιολόγηση της συμμόρφωσης: η διαδικασία που επιβεβαιώνει ότι ένα προϊόν πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις που αφορούν διαδικασία, σύστημα, πρόσωπο ή φορέα.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Για τις επιχειρήσεις, η σήμανση CE σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να μετακινείται ελεύθερα εντός τους Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Για τους καταναλωτές, υποδεικνύει ότι το προϊόν που αγοράζουν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προϊόντα.

ΠΡΆΞΗ

Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ

9.7.2008

ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82-128

τελευταία ενημέρωση 22.10.2015