Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα αστικά θέματα που άπτονται της κληρονομικής διαδοχής.

Δεν εφαρμόζεται σε:

Τομείς αστικού δικαίου, πέραν της κληρονομικής διαδοχής, όπως περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, δωρεές και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα δεν καλύπτονται από τον κανονισμό.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Το εφαρμοστέο δίκαιο θα διέπει, για παράδειγμα:

Αναγνώριση και εκτέλεση

Η εφαρμογή ενός ενιαίου δικαίου από μια ενιαία αρχή στη διεθνή κληρονομική διαδοχή συμβάλλει στην αποφυγή διεξαγωγής παράλληλων διαδικασιών, ενδεχομένως με αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται σε μια χώρα της ΕΕ αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία. Οι αποφάσεις που είναι εκτελεστές στη χώρα της ΕΕ όπου έχουν εκδοθεί, καθίστανται εκτελεστές σε άλλη χώρα της ΕΕ, αφού, κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου μέρους, κηρυχθούν εκεί εκτελεστές από το τοπικό δικαστήριο.

Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 5 Ιουλίου 2012.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 107-134)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 593/2008 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1329/2014 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για τη σύνταξη των εντύπων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 30-84). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 25.01.2016