Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Συμφωνία για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Απόφαση 2009/820/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της ΕΕ, των συμφωνιών σχετικά με την έκδοση και σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή μεταξύ αυτής και των ΗΠΑ

Απόφαση 2003/516/ΕΚ σχετικά με την υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ περί εκδόσεως και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι χώρες της ΕΕ και οι ΗΠΑ εφαρμόζουν τους όρους της εν λόγω συμφωνίας-πλαισίου στις διμερείς συνθήκες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Εν απουσία τέτοιας συνθήκης, η ΕΕ και οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Σε περίπτωση που οι υφιστάμενες διμερείς συνθήκες μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των ΗΠΑ δεν είναι συμβατές με τη συμφωνία, θα πρέπει να υπερισχύει το πλαίσιο της ΕΕ.

Αμοιβαία δικαστική συνδρομή

Συνδρομή σε διοικητικές αρχές

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επανεξέταση της συμφωνίας

Σύμφωνα με το άρθρο 17 της συμφωνίας, η ΕΕ και οι ΗΠΑ προέβησαν σε επανεξέταση της λειτουργίας της συμφωνίας κατά την περίοδο 2015-2016. Το συμπέρασμα της επανεξέτασης είναι ότι, σε γενικές γραμμές, η συμφωνία ήταν επιτυχής. Η διαδικασία επανεξέτασης κατέληξε επίσης σε συστάσεις για τη βελτίωση της πρακτικής λειτουργίας της σχέσης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των ασκούντων συναφή επαγγέλματα σχετικά με τους εκατέρωθεν νόμους και διαδικασίες και της καλύτερης αξιοποίησης της τεχνολογίας για την επιτάχυνση της διαβίβασης των αιτήσεων, των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και της γενικής επικοινωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2010. Η συμφωνία εφαρμόστηκε στις χώρες της ΕΕ με διμερή μέσα.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή (EE L 181 της 19.7.2003, σ. 34-42)

Απόφαση 2009/820/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σχετικά με την έκδοση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της συμφωνίας σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (EE L 291 της 7.11.2009, σ. 40-41)

Απόφαση 2003/516/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περί εκδόσεως και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (EE L 181 της 19.7.2003, σ. 25-26)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (EE L 336 της 10.12.2016, σ. 3-13)

Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση και την αμοιβαία δικαστική συνδρομή (EE L 323 της 10.12.2009, σ. 11)

τελευταία ενημέρωση 16.04.2019