Δίκαιη δίκη: το δικαίωμα των υπόπτων σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Οδηγία 2010/64/ΕΕ — το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΟΔΗΓΊΑ;

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και τη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Αποτελεί το πρώτο βήμα για σειρά μέτρων με σκοπό τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων για τα δικονομικά δικαιώματα στην ΕΕ σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του 2009. Την παρούσα οδηγία ακολούθησε, το 2012, η οδηγία σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Δικαίωμα σε διερμηνεία

Η διερμηνεία πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε υπόπτους ή κατηγορούμενους που δεν ομιλούν ή δεν κατανοούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια:

αστυνομικών ανακρίσεων,

ουσιωδών συναντήσεων μεταξύ πελάτη και δικηγόρου,

όλων των ακροαματικών διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου και τυχόν αναγκαίων ενδιάμεσων ακροάσεων.

Μπορεί να χρησιμοποιείται διερμηνεία μέσω τηλεδιάσκεψης, τηλεφώνου ή διαδικτύου εάν η προσωπική παρουσία του διερμηνέα δεν είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της διεξαγωγής δίκαιης δίκης.

Δικαίωμα μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων

Στους υπόπτους ή κατηγορουμένους που δεν κατανοούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας πρέπει να παρέχεται γραπτή μετάφραση των εγγράφων που είναι ουσιώδη για την υπεράσπισή τους. Αυτό περιλαμβάνει:

οποιαδήποτε απόφαση συνεπάγεται τη στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου,

οποιοδήποτε το έγγραφο απαγγελίας κατηγορίας,

οποιαδήποτε δικαστική απόφαση.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, εάν κάποιο άλλο έγγραφο είναι ουσιώδες. Οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι ή οι συνήγοροί τους δύνανται να υποβάλουν αίτημα για τη μετάφραση των ουσιωδών τους εγγράφων.

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης πρέπει να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα διερμηνεία και γραπτή μετάφραση του εντάλματος, εφόσον χρειάζεται.

Ποιότητα της διερμηνείας και της μετάφρασης

Η μετάφραση και η διερμηνεία πρέπει να διαθέτουν επαρκή ποιότητα ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα άτομα να κατανοήσουν το περιεχόμενο της εναντίον τους δικογραφίας και να ασκήσουν το δικαίωμα υπεράσπισής τους. Για τον σκοπό αυτό, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να θεσπίσουν μητρώο ανεξάρτητων μεταφραστών και διερμηνέων με προσήκοντα προσόντα, το οποίο θα είναι στη διάθεση των συνηγόρων και των αρμόδιων αρχών .

ΠΌΤΕ ΆΡΧΙΣΕ ΝΑ ΙΣΧΎΕΙ Η ΟΔΗΓΊΑ;

Στις 15 Νοεμβρίου 2010. Έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των χωρών της ΕΕ έως τις 27 Οκτωβρίου 2013.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Δικαίωμα των κατηγορουμένων σε διερμηνεία και μετάφραση.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1-7)

τελευταία ενημέρωση 30.10.2015