κώδικας θεωρήσεων

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στα εδάφη των χωρών της ΕΕ και διέλευσης από τα εδάφη αυτά. Καθορίζει επίσης τις τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα, όταν διέρχονται μέσω των διεθνών ζωνών διέλευσης των αερολιμένων των χωρών της ΕΕ, και θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις των θεωρήσεων αυτών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων).

ΣΥΝΟΨΗ

Ο στόχος του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής (το ανώτερο 90 ημέρες σε περίοδο 180 ημερών) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και διέλευσης από αυτές, καθώς και στα συνδεδεμένα κράτη τα οποία εφαρμόζουν πλήρως τη Συμφωνία του Σένγκεν. Εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

Επιπλέον, ο κανονισμός καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα για τη διέλευση από τις διεθνείς ζώνες διέλευσης αερολιμένων της ΕΕ (παράρτημα IV). Σε επείγουσες περιπτώσεις μαζικής εισροής παράνομων μεταναστών, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επεκτείνουν την υποχρέωση αυτή σε υπηκόους άλλων τρίτων χωρών.

Διαδικασίες και προϋποθέσεις έκδοσης θεωρήσεων

Η χώρα της ΕΕ που αποτελεί τον μοναδικό ή τον κύριο προορισμό της επίσκεψης είναι αρμόδια για την εξέταση της αίτησης θεώρησης. Εφόσον δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο κύριος προορισμός, αρμόδια είναι η χώρα εισόδου στην ΕΕ. Στην περίπτωση διέλευσης, η χώρα της ΕΕ από την οποία πραγματοποιείται η διέλευση ή, σε περίπτωση πολλαπλών διελεύσεων, αρμόδια είναι η χώρα της ΕΕ της πρώτης διέλευσης. Γενικά, η αίτηση θεώρησης πρέπει να υποβάλλεται στο προξενείο της ενδιαφερόμενης χώρας της ΕΕ.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να καταρτίζουν διμερείς συμφωνίες για τη μεταξύ τους εκπροσώπησή για τον σκοπό της συγκέντρωσης αιτήσεων θεώρησης ή έκδοσης θεωρήσεων. Μπορούν επίσης να συνεργάζονται μέσω συστέγασης ή κοινού κέντρου αιτήσεων.

Αίτηση θεώρησης μπορεί να υποβάλλεται από τον αιτούντα ή από έναν εγκεκριμένο εμπορικό διαμεσολαβητή το νωρίτερο 3 μήνες πριν από την προβλεπόμενη επίσκεψη. Κατά την υποβολή αίτησης, ο αιτών μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του αυτοπροσώπως, εκτός εάν η υποχρέωση αυτή έχει αρθεί. Κατά την υποβολή αίτησης, προσκομίζονται τα εξής:

Εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, ο αιτών πρέπει να επιτρέπει τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων του και να καταβάλλει τέλος θεώρησης. Το τέλος θεώρησης μπορεί να μην εισπραχθεί ή να μειωθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα για πολιτιστικούς λόγους και για λόγους εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Επιπρόσθετο τέλος εξυπηρέτησης μπορεί να χρεώνεται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (π.χ. ταξιδιωτικό γραφείο).

Μετά την επαλήθευση του παραδεκτού της αίτησης, η αρμόδια αρχή πρέπει να δημιουργήσει ένα φάκελο αίτησης στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον κανονισμό VIS. Πραγματοποιείται μία ακόμη εξέταση της αίτησης για να ελεγχθεί ότι ο αιτών πληροί τους όρους εισόδου, όπως ορίζονται στον κώδικα συνόρων Σένγκεν, δεν παρουσιάζει κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας και ότι σκοπεύει να την εγκαταλείψει πριν από τη λήξη ισχύος της θεώρησης.

Η απόφαση σχετικά με το παραδεκτό μιας αίτησης πρέπει να λαμβάνεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε. Σε έκτακτες περιπτώσεις, το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί. Λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την έκδοση ή την άρνηση έκδοσης ενιαίας θεώρησης (που ισχύει για ολόκληρο τον χώρο που καλύπτεται από τη Συμφωνία του Σένγκεν) ή θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος. Σε περίπτωση που μια χώρα της ΕΕ εκπροσωπεί μιαν άλλη, μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της εξέτασης, προκειμένου να διαβιβασθεί η αίτηση στις αρμόδιες αρχές αυτής της δεύτερης χώρας.

Ομοιόμορφη θεώρηση χορηγείται για 1, 2 ή πολλαπλές εισόδους για μέγιστο διάστημα ισχύος 5 ετών. Για τη χορήγηση θεώρησης διέλευσης (συμπεριλαμβανομένης της θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα), η περίοδος ισχύος πρέπει να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη διέλευση. Συνήθως περιλαμβάνεται πρόσθετη περίοδος χάριτος 15 ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η περίοδος χάριτος μιας θεώρησης μπορεί να παραταθεί. Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η θεώρηση μπορεί επίσης να καταργηθεί ή να ανακληθεί.

Μια ομοιόμορφη θεώρηση ή θεώρηση εδαφικής ισχύος δεν εξασφαλίζει αυτομάτως δικαίωμα εισόδου στον κάτοχο της θεώρησης.

Η αίτηση έκδοσης θεώρησης απορρίπτεται εάν ο αιτών:

Η απόφαση περί απόρριψης, κατάργησης ή ανάκλησης θεώρησης κοινοποιείται στον αιτούντα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα VI. Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ασκείται στη χώρα που έχει λάβει την απόφαση, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

Κατ’ εξαίρεση, αίτηση έκδοσης θεώρησης μπορεί να υποβληθεί στην αρχή η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο προσώπων στα εξωτερικά σύνορα της χώρας της ΕΕ προορισμού. Μια θεώρηση η οποία εκδίδεται σε σημείο συνοριακής διέλευσης μπορεί να επιτρέπει την παραμονή για 15 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο ή να καλύπτει το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη διέλευση.

Εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό VIS και τον κώδικα συνόρων Σένγκεν. Καταργεί επίσης τα άρθρα 9-17 της σύμβασης για την εφαρμογή της συμφωνίας Σένγκεν και την κοινή προξενική εγκύκλιο.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 5η Απριλίου 2010. Το άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 34 παράγραφοι 6 και 7, και το άρθρο 35 παράγραφος 7 εφαρμόζονται από τις 5 Απριλίου 2011.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009

5.10.09

-

ΕΕ L 243 της 15.9.09

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Μια πιο έξυπνη πολιτική θεωρήσεων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη ( COM(2014)165 final της 1.4.2014 - δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

Η παρούσα έκθεση εξέτασε τον βαθμό επίτευξης από τον κώδικα θεωρήσεων του αρχικού συνολικού στόχου διευκόλυνσης των νόμιμων ταξιδιών και εξασφάλισης ίσης μεταχείρισης σε παρόμοιες περιπτώσεις, χωρίς να εκτιμηθεί συγκεκριμένα η αποτελεσματικότητα του κώδικα σε σχέση με τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων (βλ. παρακάτω).

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον ενωσιακό κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)( COM(2014) 164 final της 1.4.2014 - δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

30.06.2014