Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα και τη στήριξή τους κατά την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο.

ΣΎΝΟΨΗ

H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) είναι μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που λειτουργεί από το 2011. Η λειτουργία της είναι η εξής:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία αναμένεται να γίνουν προσεχώς μέλη της EASO ως συνδεδεμένες χώρες, αφού επικυρωθούν οι συμφωνίες που έχει διαπραγματευθεί η ΕΕ με την καθεμία από αυτές τις χώρες.

Υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου

Ο ρόλος της EASO σε αυτόν τον τομέα αποτελείται από τα εξής:

Στήριξη των κρατών μελώνπου υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις

Η EASO συντονίζει την παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη των οποίων οι δομές υποδοχής και τα συστήματα ασύλου υπόκεινται σε ιδιαίτερα επαχθείς πιέσεις, παρέχοντας προσωρινή υποστήριξη και αρωγή.

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει κυρίως την αποστολή, σε κράτη μέλη που καταθέτουν σχετική αίτηση, ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, οι οποίες παρέχουν την εμπειρογνωσία τους όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας, πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής και γνώσεις όσον αφορά την εξέταση και τη διαχείριση των φακέλων ασύλου.

Όταν η EASO αποφασίζει να αποστείλει μία ή περισσότερες ομάδες υποστήριξης για το άσυλο, καταρτίζει από κοινού με το αιτούν κράτος μέλος επιχειρησιακό σχέδιο, ώστε να καθοριστούν τα εξής:

Οι ειδικοί της ομάδας υποστήριξης διατίθενται από τα κράτη μέλη και αποτελούν μέρος της δύναμης επέμβασης για το άσυλο της ESAO.

Υλοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ)

Η EASO συμβάλλει στην εφαρμογή του ΚΕΣΑ, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τις εσωτερικές πτυχές του ΚΕΣΑ, η συμβολή της ESAO είναι κυρίως:

Όσον αφορά τις εξωτερικές πτυχές του ΚΕΣΑ, η ESAO είναι υπεύθυνη ιδίως για τα εξής:

Δομή και διακυβέρνηση της EASO

Το διοικητικό συμβούλιο είναι η αρχή σχεδιασμού και παρακολούθησης της EASO. Αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ και συνδεδεμένων χωρών, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNCHR).

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και είναι επικεφαλής της τρέχουσας διοίκησης της Υπηρεσίας. Είναι επίσης ο νόμιμος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας.

Το συμβουλευτικό φόρουμ είναι ένας χώρος για διαρκή διμερή διάλογο, ανταλλαγή πληροφοριών και συγκέντρωση γνώσεων μεταξύ της EASO και της κοινωνίας των πολιτών. Συγκεντρώνει ειδικούς σε διάφορες πτυχές του ασύλου.

Οι πόροι της Υπηρεσίας προέρχονται κυρίως από μια συνεισφορά που εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και συνεισφορές από τις συνδεδεμένες χώρες.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010

18.6.2010

-

ΕΕ L 132 της 29.5.2010

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Απόφαση 2010/762/ΕΕ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2010, για τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Ασύλου [ΕΕ L 324 της 9.12.2010]

Η παρούσα απόφαση καθορίζει την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Ασύλου στη Βαλέτα, στη Μάλτα.

Απόφαση 2014/185/ΕΕ του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο [ΕΕ L 102 της 5.4.2014]

Απόφαση 2014/186/ΕΕ του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο [ΕΕ L 102 της 5.4.2014]

Απόφαση2014/194/ΕΕ του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο [ΕΕ L 106 της 9.4.2014]

Απόφαση2014/204/ΕΕ του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο [ΕΕ L 109 της 12.4.2014]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.07.2014