Συνεργασία της ΕΕ σε ποινικές υποθέσεις — προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έως το 2018)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ — προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ;

Η απόφαση πλαίσιο επιδιώκει να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων όταν τυγχάνουν επεξεργασίας τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της διαπίστωσης ή της δίωξης μιας αξιόποινης πράξης ή της εκτέλεσης μιας ποινικής κύρωσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Επεξεργασία δεδομένων

Διαβίβαση δεδομένων

Δικαιώματα των υποκείμενων των δεδομένων

Προστασία της επεξεργασίας δεδομένων

Κατάργηση

Η απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ καταργείται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 με ισχύ από τις 6 Μαΐου 2018.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ;

Η απόφαση πλαίσιο εφαρμόζεται από τις 19 Ιανουαρίου 2009.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60-71)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89-131)

τελευταία ενημέρωση 26.10.2016