Προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2008/114/ΕΚ — προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας και αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Θεσπίζει τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσον αφορά τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας* (ΕΥΖΣ) και καθορίζει μια προσέγγιση για τη βελτίωση της προστασίας τους.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των ΕΥΖΣ

Σχέδια ασφάλειας λειτουργίας

Αξιωματικοί σύνδεσμοι ασφαλείας

Υποβολή εκθέσεων

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 12 Ιανουαρίου 2009. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 12 Ιανουαρίου 2011.

ΠΛΑΙΣΙΟ

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποδομές ζωτικής σημασίας: περιουσιακά στοιχεία ή συστήματα τα οποία είναι ουσιώδη για τη διατήρηση των κοινωνικών λειτουργιών ζωτικής σημασίας, της υγείας, της ασφάλειας και της οικονομικής ή κοινωνικής ευπραγίας των ατόμων. Οι ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας (ΕΥΖΣ) είναι υποδομές ζωτικής σημασίας στις χώρες της ΕΕ των οποίων η βλάβη ή η καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε τουλάχιστον δύο χώρες της ΕΕ (π.χ. σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου).

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75–82)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Προστασία των υποδοµών ζωτικής σηµασίας στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας [COM(2004) 702 τελικό, 20.10.2004]

Πράσινο Βιβλίο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (EPCIP) [COM(2005) 576 τελικό, 17.11.2005]

Ανακοίνωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας [COM(2006) 786 τελικό, 12.12.2006]

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με μια νέα προσέγγιση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας: Καθιστώντας τις ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής ασφαλείας πιο ασφαλείς [SWD(2013) 318 final, 28.8.2013]

τελευταία ενημέρωση 14.11.2016