Αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας (Απόφαση Prüm)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Απόφαση 2008/615 / ΔΕΥ - διασυνοριακή συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

Αποσκοπεί στη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών και δικαστικών αρχών των χωρών της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις αυτοματοποιημένες ανταλλαγές πληροφοριών. Εστιάζει επίσης στα σημαντικά γεγονότα και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η απόφαση απορρέει από μια πολυμερή συνθήκη που υπογράφηκε το 2005 από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και την Αυστρία. Μετατράπηκε σε νομική πράξη που δεσμεύει όλες τις χώρες της ΕΕ. Το Συμβούλιο στη συνέχεια υιοθέτησε την απόφαση Prüm και τους εκτελεστικούς κανόνες της.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η απόφαση καθορίζει κανόνες σχετικά με:

Δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων και αυτοματοποιημένη πρόσβαση στα δεδομένα

Παροχή δεδομένων σχετικά με σημαντικά γεγονότα

Παροχή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις και με ορισμένους περιορισμούς, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να παρέχουν τα ακόλουθα δεδομένα μεταξύ τους για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων:

Άλλα μέτρα για την ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Εφαρμόζεται από τις Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δακτυλοσκοπικά δεδομένα: εικόνες δακτυλικών αποτυπωμάτων, εικόνες λανθανόντων δακτυλικών αποτυπωμάτων (λανθάνοντα είναι τα αποτυπώματα που δεν είναι ορατά με το γυμνό μάτι και πρέπει να αναλύονται επαγγελματικά), αποτυπώματα παλάμης, λανθάνοντα αποτυπώματα παλάμης και πρότυπα τέτοιων εικόνων που αποθηκεύονται και αντιμετωπίζονται σε μια αυτοματοποιημένη βάση δεδομένων.
Μη κωδικοποιητικό τμήμα του DNA: περιοχές χρωμοσωμάτων που δεν εκφράζονται γενετικά, δηλαδή δεν είναι γνωστές για την εξυπηρέτηση κάποιας λειτουργικής ιδιότητας του οργανισμού.
Αυτοματοποιημένη αναζήτηση: μια διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης για την εξέταση βάσεων δεδομένων μιας, πολλών ή όλων των χωρών της ΕΕ.
Προφίλ DNA: κωδικός αποτελούμενος από γράμματα ή αριθμούς, ο οποίος αντιστοιχεί σε σειρά χαρακτηριστικών ταυτοποίησης του μη κωδικοποιητικού τμήματος ενός αναλυθέντος δείγματος ανθρώπινου DNA.
Διαδικασία θετικής/αρνητικής απάντησης: τα μέρη παρέχουν αμοιβαία μεταξύ τους περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα αναφοράς στις εθνικές τους βάσεις δεδομένων DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επίσης, παρέχουν το δικαίωμα χρήσης αυτών των δεδομένων για τη διεξαγωγή αυτοματοποιημένων ελέγχων δακτυλικών αποτυπωμάτων και προφίλ DNA. Οι προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα δεδομένα αναφοράς δεν είναι διαθέσιμες στο αιτούν μέρος.
Μη προσωπικά δεδομένα: δεδομένα που περιέχουν μεμονωμένα προφίλ DNA τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση αντιστοιχίας ή «θετικής απάντησης», αλλά που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων.

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210, της 6.8.2008, σ. 1-11)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/617 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017 για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα (ΕΕ L 89, της 1.4.2017, σ. 4-5)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/618 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017 για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Δανία (ΕΕ L 89, της 1.4.2017, σ. 6-7)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/943 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία, και την αντικατάσταση των αποφάσεων 2014/731/ΕΕ, 2014/743/ΕΕ και 2014/744/ΕΕ (ΕΕ L 142, της 2.6.2017, σ. 84-86)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/944 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετονία και την αντικατάσταση της απόφασης 2014/911/ΕΕ (ΕΕ L 142, της 2.6.2017, σ. 87-88)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/945 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2017 για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και το Βέλγιο και για την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/689/ΕΕ, 2011/472/ΕΕ, 2011/715/ΕΕ, 2011/887/ΕΕ, 2012/58/ΕΕ, 2012/299/ΕΕ, 2012/445/ΕΕ, 2012/673/ΕΕ, 2013/3/ΕΕ, 2013/148/ΕΕ, 2013/152/ΕΕ και 2014/410/ΕΕ (ΕΕ L 142, της 2.6.2017, σ. 89-92)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/946 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία και για την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/682/ΕΕ, 2010/758/ΕΕ, 2011/355/ΕΕ, 2011/434/ΕΕ, 2011/888/ΕΕ, 2012/46/ΕΕ, 2012/446/ΕΕ, 2012/672/ΕΕ, 2012/710/ΕΕ, 2013/153/ΕΕ, 2013/229/ΕΕ και 2013/792/ΕΕ (ΕΕ L 142, της 2.6.2017, σ. 93-96)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/947 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2017 για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία και την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/559/ΕΕ, 2011/387/ΕΕ, 2011/547/ΕΕ, 2012/236/ΕΕ, 2012/664/ΕΕ, 2012/713/ΕΕ, 2013/230/ΕΕ, 2013/692/ΕΕ και 2014/264/ΕΕ (ΕΕ L 142, της 2.6.2017, σ. 97-99)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1866 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Τσεχική Δημοκρατία (ΕΕ L 266, της 17.10.2017, σ. 6-7)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1867 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία (ΕΕ L 266, της 17.10.2017, σ. 8-9)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1868 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα (ΕΕ L 266, της 17.10.2017, σ. 10-11)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/254 του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Λετονία (ΕΕ L 47, της 24.2.2016, σ. 8-9)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/2047 του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2016 για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στη Δανία (ΕΕ L 318, της 24.11.2016, σ. 8-9)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/2048 του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2016 για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία (ΕΕ L 318, της 24.11.2016, σ. 10-11)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/2009 του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2015 για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία (ΕΕ L 294, της 11.11.2015, σ. 70-71)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/2049 του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2015 για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία (ΕΕ L 300, της 17.11.2015, σ. 15-16)

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/2050 του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2015 για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο (ΕΕ L 300, της 17.11.2015, σ. 17-18)

Απόφαση 2010/482/ΕΕ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010 για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, και της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και του παραρτήματός της (ΕΕ L 238, της 9.9.2010, σ. 1-2)

Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210, της 6.8.2008, σ. 12-72)

τελευταία ενημέρωση 04.05.2020