Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη

Η κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική πρέπει να παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και τίθεται σε εφαρμογή με συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των θεσμικών της οργάνων. Η παρούσα ανακοίνωση προβλέπει 10 αρχές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η κοινή πολιτική καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή αυτών των αρχών. Στόχος τους είναι να διασφαλίσουν ότι η νόμιμη μετανάστευση συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, οι ενέργειες των χωρών της ΕΕ είναι συντονισμένες, η συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ αναπτύσσεται περαιτέρω και η λαθρομετανάστευση και η εμπορία ανθρώπων αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών της 17ης Ιουνίου 2008 – Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, ενέργειες και μέσα [COM(2008) 359 τελικό – δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει 10 κοινές αρχές με συγκεκριμένες ενέργειες για την εφαρμογή τους, με βάση τις οποίες θα διατυπωθεί η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης. Για την επίτευξη μια συντονισμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη μετανάστευση, οι παρούσες αρχές να ενταχθούν στους τρεις βασικούς άξονες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δηλαδή ευημερία, αλληλεγγύη και ασφάλεια.

Η κοινή μεταναστευτική πολιτική θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία μεταξύ των χωρών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Θα παρακολουθείται τακτικά μέσω ενός νέου μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης, που περιλαμβάνει μία ετήσια αξιολόγηση. Θα διατυπωθούν συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με βάση μία έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση της μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

ΕΥΗΜΕΡΙΑ: η συμβολή της νόμιμης μετανάστευσης στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της ΕΕ

Σαφείς κανόνες και ισότιμοι όροι

Η κοινή μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη, και να στοχεύει προς την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλιστεί η διάδοση των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν τη νόμιμη είσοδο και παραμονή στην ΕΕ προς τους υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να κατοχυρωθεί η δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ. Για την πρακτική εφαρμογή αυτών των αρχών, η ΕΕ και οι χώρες της οφείλουν:

Αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και των αναγκών

Ενόψει της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η προώθηση της οικονομικής μετανάστευσης θα πρέπει να εδράζεται σε αξιολόγηση των αγορών εργασίας της ΕΕ με βάση τις ανάγκες. Η πρόοδος σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων και σε όλους τους τομείς θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με την οικονομία της γνώσης και την οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η αρχή της ευρωπαϊκής προτίμησης, το δικαίωμα των χωρών της ΕΕ να ορίσουν τον όγκο των εισερχόμενων μεταναστών, και τα δικαιώματα των μεταναστών. Πρακτικά, αυτό συνεπάγεται τα ακόλουθα για την ΕΕ και τις χώρες της:

Η ένταξη αποτελεί το κλειδί της επιτυχημένης μετανάστευσης

Θα πρέπει να προωθείται η ένταξη ως «αμφίδρομη διαδικασία», σύμφωνα με τις κοινές βασικές αρχές για την ένταξη. Η συμμετοχή των μεταναστών θα πρέπει να ενισχυθεί ενώ θα πρέπει να αναπτυχθούν η κοινωνική συνοχή και οι προσεγγίσεις για την πολυμορφία στις κοινωνίες υποδοχής. Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΕ και οι χώρες της οφείλουν:

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: συντονισμός μεταξύ των χωρών της ΕΕ και συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ

Διαφάνεια, εμπιστοσύνη και συνεργασία

Στη βάση της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής θα πρέπει να βρίσκονται οι αρχές της αλληλεγγύης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διαφάνειας, ευθύνης και κοινής προσπάθειας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της. Συνεπώς, θα πρέπει να επιδιώξουν:

Αποδοτική και συνεκτική χρήση των διαθέσιμων μέσων

Στο όνομα της αλληλεγγύης, οι ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα εξωτερικά σύνορα ορισμένων χωρών της ΕΕ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο οικονομικό πλαίσιο. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕ και οι χώρες της οφείλουν:

Συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ

Η μετανάστευση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Η συνεργασία για όλες τις πλευρές των θεμάτων μετανάστευσης θα πρέπει να ενθαρρύνεται στις εταιρικές σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΕ και οι χώρες της οφείλουν:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: αποτελεσματικός αγώνας κατά της λαθρομετανάστευσης

Μια πολιτική θεωρήσεων εισόδου που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρώπης και των εταίρων της

Με μια κοινή πολιτική θεωρήσεων, η είσοδος νόμιμων επισκεπτών στην επικράτεια της ΕΕ θα πρέπει να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η εσωτερική ασφάλεια. Αυτή η πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να βασίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην ευρεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Για να καταστεί αυτό δυνατό, η ΕΕ και οι χώρες της οφείλουν:

Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Η προστασία της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν είναι απαραίτητη. Συνεπώς, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων θα πρέπει να βελτιωθεί και η ανάπτυξη πολιτικών σχετικών με τους συνοριακούς ελέγχους θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με αυτές των τελωνειακών ελέγχων και την πρόληψη απειλών. Πρακτικά, η ΕΕ και οι χώρες της οφείλουν:

Εντατικοποίηση της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης και μηδενική ανοχή όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων

Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια συνεκτική πολιτική για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. Πρέπει να προβλεφθούν μέτρα κατά της αδήλωτης εργασίας και της παράνομης απασχόλησης καθώς και για την προστασία των θυμάτων εμπορίας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η ΕΕ και οι χώρες της οφείλουν:

Αποτελεσματικές και βιώσιμες πολιτικές επιστροφής

Οι πολιτικές επιστροφής αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των πολιτικών μετανάστευσης. Η μαζική νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών δεν πρέπει να ενθαρρύνεται· ωστόσο, η δυνατότητα νομιμοποίησης ατόμων δεν πρέπει να παρεμποδίζεται. Συνεπώς, η ΕΕ και οι χώρες της οφείλουν:

Ιστορικό

Στη σημερινή Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα, η διαχείριση της μετανάστευσης με συντονισμένη τρόπο είναι θέμα ύψιστης σημασίας. Από το 1999, η ΕΕ προσπαθεί να επιτύχει αυτή τη διαχείριση υπό την αιγίδα της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (σήμερα, βάσει της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ωστόσο, η Επιτροπή κρίνει ότι τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα δεν είναι επαρκή. Χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή κοινή πολιτική ως πλαίσιο συνεκτικής δράσης. Ένα όραμα σχετικά με αυτή την πολιτική παρουσιάστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια κοινή μεταναστευτική πολιτική» στις 5 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη σημασία ανάπτυξης μιας κοινής πολιτικής και ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις το 2008.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16.05.2011