Ταμείο Συνοχής (2007-2013)

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται ένα Ταμείο Συνοχής, το οποίο συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ενισχύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών στα δέκα νέα κράτη μέλη, καθώς και στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Το Ταμείο εντάσσεται στο στόχο «Σύγκλιση» της ανανεωμένης πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 [Επίσημη Εφημερίδα L 210 της 31.7.2006].

ΣΥΝΟΨΗ

Για την περίοδο 2007-2013, οι γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής προβλέπουν ότι το Ταμείο Συνοχής ενισχύει δράσεις στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση». Σκοπός του στόχου αυτού είναι η επιτάχυνση της σύγκλισης των κρατών μελών και των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών μέσω της βελτίωσης των συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης.

Η ανώτατη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ταμείου Συνοχής στις δημόσιες δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται στα κράτη μέλη έχει οριστεί στο 85 %.

Αποστολή

Σκοπός του Ταμείου Συνοχής είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με προοπτική την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Τομείς παροχής συνδρομής

Το Ταμείο Συνοχής παρέχει συνδρομή στους ακόλουθους τομείς:

Προϋποθέσεις χορήγησης

Η παροχή συνδρομής από το Ταμείο προϋποθέτει ότι το Συμβούλιο μπορεί να:

Επιλεξιμότητα δαπανών

Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών, παρότι πρέπει να καθοριστούν σε εθνικό επίπεδο, ο παρών κανονισμός προσδιορίζει ότι δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του Ταμείου Συνοχής οι ακόλουθες δαπάνες:

Πλαίσιο

Οι λοιπές διατάξεις σχετικά με την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013 περιλαμβάνονται σε τέσσερις κανονισμούς σχετικά με:

Η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013 βασίζεται στη διοργανική συμφωνία και στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2006. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 καταργείται από την ίδια ημερομηνία. Ο παρών κανονισμός πρέπει να επανεξεταστεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006

1.8.2006

-

ΕΕ L 210 της 31.07.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Απόφαση 2006/596/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2006 για την κατάρτιση του καταλόγου των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 [Επίσημη Εφημερίδα L 243 της 6.9.2006].

Απόφαση 2006/595/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2006 σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο 2007-2013 [Επίσημη Εφημερίδα L 243 της 6.9.2006].

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Απόφαση 2006/594/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» κατά την περίοδο 2007-2013 [Επίσημη Εφημερίδα L 243 της 6.9.2006].

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή [Επίσημη Εφημερίδα L 291 της 21.10.2006].

Στις 6 Οκτωβρίου 2006 το Συμβούλιο προσάρμοσε το σχέδιο των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών της Κοινότητας για τη συνοχή, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτές οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν ένα ενδεικτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής και για την παροχή συνδρομής από τα Ταμεία κατά την περίοδο 2007-2013.

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2005, Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης - Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013 [COM(2005) 299 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ετήσια έκθεση σχετικά με το Ταμείο Συνοχής (2006) [COM(2007) 678 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ετήσια έκθεση σχετικά με το Ταμείο Συνοχής (2005) [COM(2006) 635 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ετήσια έκθεση σχετικά με το Ταμείο Συνοχής (2004) [COM(2005) 544 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ετήσια έκθεση σχετικά με το Ταμείο Συνοχής (2003) [COM(2004) 766 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ετήσια έκθεση σχετικά με το Ταμείο Συνοχής (2002) [COM(2003) 697 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.01.2008