Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (2007-2013)

Για να προσδιοριστεί η αποστολή και το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013, ο παρών κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικές με τους τύπους δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ. Το ΕΚΤ υποστηρίζει τις προτεραιότητες της Κοινότητας σε ό,τι αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ αποσκοπεί να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής βελτιώνοντας την απασχόληση και τις δυνατότητες απασχόλησης.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Για την περίοδο 2007-2013, οι γενικές διατάξεις περί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής προβλέπουν ότι το ΕΚΤ στηρίζει τις ενέργειες στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» (για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) και του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (που προσπαθεί να προβλέψει και να προαγάγει τις οικονομικές αλλαγές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων).

Αποστολή

Το ΕΚΤ υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών για την εκ νέου εστίαση της στρατηγικής της Λισσαβόνας στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι πολιτικές αυτές συνδέονται στενά με τους Γενικούς Προσανατολισμούς των Οικονομικών Πολιτικών (ΓΠΟΠ), την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Ειδικότερα, το ΕΚΤ αποσκοπεί:

Πεδίο εφαρμογής και προτεραιότητες

Στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», το ΕΚΤ υποστηρίζει τις ενέργειες στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Προτεραιότητες

Επιπλέον, στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», το ΕΚΤ στηρίζει τις εξής προτεραιότητες:

Επικέντρωση των ενισχύσεων

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ενέργειες που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ να είναι σύμφωνες προς τις ενέργειες που αναλαμβάνονται βάσει της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και να συμβάλουν σε αυτή. Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τις ενισχύσεις στην υλοποίηση των ενδεδειγμένων συστάσεων τον τομέα της απασχόλησης.

Επιλεξιμότητα των δαπανών

Οι κανόνες που αφορούν την επιλεξιμότητα των δαπανών αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο. Πάντως, οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΚΤ:

Χρηστή διακυβέρνηση και εταιρική σχέση

Το ΕΚΤ ενθαρρύνει τη χρηστή διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση. Η υποστήριξη που παρέχει στον τομέα αυτό σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στο κατάλληλο επίπεδο αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις θεσμικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη φροντίζουν για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και την κατάλληλη λήψη γνώμης και συμμετοχή άλλων φορέων, στο κατάλληλο επίπεδο αυτοδιοίκησης, κατά και την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της υποστήριξης του ΕΚΤ.

Πλαίσιο

Οι λοιπές διατάξεις σχετικά με την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013 περιέχονται σε τέσσερις σχετικούς κανονισμούς σχετικά με:

Στο πολιτικό επίπεδο, η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013 έχει τη δημοσιονομική της βάση στη διοργανική συμφωνία και στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013.

Παραπομπες

Νομοθετική πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία μεταφοράς στη νομοθεσία των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006

1.8.2006

-

ΕΕ L 210 της 31.07.2006

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία μεταφοράς στη νομοθεσία των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2009

25.5.2009

-

ΕΕ L 126 της 21.5.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2006/593/EΚ της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής κατά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» κατά την περίοδο 2007-2013 [Επίσημη Εφημερίδα L 243 της 06.09.2006].

Τροποποιήθηκε με την:Απόφαση 2010/476/EΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 232 της 2.9.2010].

Απόφαση 2006/702/EΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τους κοινοτικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς στον τομέα της συνοχής [Επίσημη Εφημερίδα L 291 της 21.10.2006]. Το σχέδιο κοινοτικών στρατηγικών προσανατολισμών για τη συνοχή, την ανάπτυξη και την απασχόληση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Οκτωβρίου 2006. Οι εν λόγω στρατηγικές και κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν το ενδεικτικό πλαίσιο για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής και την παρέμβαση των Ταμείων κατά την περίοδο 2007-2013.

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2005, με τίτλο «Πολιτική συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας 2007-2013 [COM(2005) 299 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.09.2010