Κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS)

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ιεράρχηση NUTS

Για κάθε χώρα ΕΕ, προβλέπεται ιεράρχηση 3 επιπέδων περιφερειακών υποδιαιρέσεων που βασίζονται σε ελάχιστα και μέγιστα όρια πληθυσμού:

Το τρίτο επίπεδο είναι υποδιαίρεση του δεύτερου επιπέδου, το δεύτερο του πρώτου, και το πρώτο επίπεδο υποδιαίρεση των χωρών. Η NUTS δεν καλύπτει το τοπικό (δημοτικό) επίπεδο. Όταν ολόκληρος ο πληθυσμός ενός κράτους μέλους είναι κάτω από το ελάχιστο όριο για ένα δεδομένο επίπεδο της NUTS, η ίδια η χώρα αποτελεί μια εδαφική μονάδα NUTS για το επίπεδο αυτό.

Κριτήρια ταξινόμησης

Οι υφιστάμενες διοικητικές μονάδες στις χώρες της ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη NUTS. Το επίπεδο NUTS στο οποίο αντιστοιχεί ένα υφιστάμενο διοικητικό επίπεδο καθορίζεται στη βάση του μέσου μεγέθους πληθυσμού των διοικητικών μονάδων του ως εξής:

Επίπεδο

Ελάχιστος πληθυσμός

Μέγιστος πληθυσμός

NUTS 1

3 εκατομμύρια

7 εκατομμύρια

NUTS 2

800 000

3 εκατομμύρια

NUTS 3

150 000

800 000

Εάν, για δεδομένο επίπεδο στην ταξινόμηση, δεν υπάρχει υφιστάμενο διοικητικό επίπεδο κατάλληλου μεγέθους σε μια χώρα της ΕΕ, το εν λόγω επίπεδο δημιουργείται με ομαδοποίηση κατάλληλου αριθμού μικρότερων συνορευουσών διοικητικών μονάδων. Οι ομαδοποιημένες μονάδες που προκύπτουν δημιουργούν «μη διοικητικό επίπεδο», στο οποίο κάθε μη διοικητική μονάδα πρέπει να πληροί τα παραπάνω πληθυσμιακά όρια.

Η παρούσα ταξινόμηση NUTS, εν ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, περιλαμβάνει 98 περιοχές στο επίπεδο NUTS 276 περιοχές στο NUTS 2 και 1 342 περιοχές στο NUTS 3. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1319/2013 προβλέπει την κατανομή των επιπέδων NUTS 1, 2 και 3 η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 11 Ιουλίου 2013.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1-41)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 11/2008 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 5 της 9.1.2008, σ. 13-14)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12-29)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 04.11.2016