Διενέργεια των δημοσιονομικών διορθώσεων

1) ΣΤΟΧΟΣ

Καθορισμός της διαδικασίας διενέργειας των δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

2) ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, που θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας των δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία [Επίσημη Εφημερίδα L 64 της 6.3.2001].

3) ΣΥΝΟΨΗ

Σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό σχετικά με τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, μέσω της συνολικής ή μερικής κατάργησης της κοινοτικής συμμετοχής, δημοσιονομικές διορθώσεις σχετικά με τις μεμονωμένες ή συστηματικές παρατυπίες.

Για να εφαρμόζεται ομοιόμορφα αυτή η διάταξη σε ολόκληρη την Κοινότητα, χρειάζονται κανόνες για τον καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων και για τις πληροφορίες που θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Οι κανόνες αυτοί δεν επηρεάζουν τους κανόνες σχετικά με την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων.

Υπάρχουν δύο είδη δημοσιονομικών διορθώσεων:

Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη

Όταν καταργούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την κοινοτική συγχρηματοδότηση, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα των παρατυπιών καθώς και την απώλεια των πόρων που συνεπάγονται για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, υπό τη μορφή παραρτήματος στην τελευταία τριμηνιαία έκθεση κάθε έτους, τον κατάλογο με τις διαδικασίες κατάργησης των ενισχύσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος καθώς και τα τυχόν μέτρα προσαρμογής των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Το μέρος της συνδρομής των Διαρθρωτικών Ταμείων που καταργείται δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για την πράξη ή τις πράξεις που απετέλεσαν αντικείμενο της διόρθωσης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις τους ή τις προτάσεις τους για την επαναχρησιμοποίηση των πόρων που έχουν καταργηθεί και, εν ανάγκη, για την τροποποίηση του σχεδίου χρηματοδότησης της παρέμβασης.

Δημοσιονομικές διορθώσεις που πραγματοποιεί η Επιτροπή

Η Επιτροπή ενδέχεται να διαπιστώσει ότι ένα κράτος μέλος δεν ξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του και ότι, ένα μέρος ή το σύνολο μιας παρέμβασης δεν δικαιολογεί τη συμμετοχή των Ταμείων ή ότι τα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου επιτρέπουν την εμφάνιση παρατυπιών κατά τρόπο συστηματικό. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποφασίσει την πραγματοποίηση δημοσιονομικών διορθώσεων το ύψος των οποίων θα ισούται προς το ποσό των δαπανών που κακώς κατέβαλαν τα Ταμεία.

Στην περίπτωση που είναι αδύνατον να υπολογιστούν επακριβώς τα ποσά των παράτυπων δαπανών η Επιτροπή πραγματοποιεί δημοσιονομικές διορθώσεις με παρεκβολή (χρησιμοποίηση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος δοσοληψιών με παρόμοια χαρακτηριστικά) ή κατ' αποκοπή (με βάση τη σοβαρότητα της παράβασης ή το μέγεθος των δημοσιονομικών επιπτώσεων).

Κάθε κράτος μέλος διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αίτηση αιτιολόγησης της Επιτροπής, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στο κράτος μέλος δίνεται η ευκαιρία να αποδείξει ότι ο βαθμός σοβαρότητας της παρατυπίας είναι μικρότερος από αυτόν που ισχυρίζεται η Επιτροπή. Προς το σκοπό αυτό διαθέτει μια πρόσθετη προθεσμία δύο μηνών. Από την ημερομηνία της ακρόασης κατά τη διάρκεια της οποίας το κράτος μέλος αιτιολογεί τους ισχυρισμούς του, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία τριών μηνών για να λάβει απόφαση

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό (es de en fr) η απόδοση των ποσών των δημοσιονομικών διορθώσεων στην Επιτροπή πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που προβλέπει η εντολή είσπραξης. Σε περίπτωση καθυστέρησης υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας.

Καταργείται ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1685/90. Εξακολουθεί ωστόσο να εφαρμόζεται για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 1994-1999.

Πράξη

Ημερομηνία έναρξης της ισχύος

Λήξη της προθεσμίας για την ενσωμάτωση στο δίκαιο των κρατών μελών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.448/2001

13.03.2001

-

4) μετρα εφαρμογης

5) μεταγενεστερες εργασιες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.07.2005