LEADER+

Η κοινοτική πρωτοβουλία Leader+ εντάσσεται στην ευρωπαϊκή πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τον δεύτερο πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Για την περίοδο 2000-2006 αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές με την εφαρμογή καινοτόμων, ολοκληρωμένων και συμμετοχικών στρατηγικών χωροταξικής ανάπτυξης. Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις της Επιτροπής για το Leader + τονίζοντας κυρίως τη συνεργασία μεταξύ των αγροτικών περιοχών και της δικτύωσης.

ΠΡΑΞΗ

Κοινοποίηση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, της 14ης Απριλίου 2000, για τον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων για την κοινοτική πρωτοβουλία όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη (Leader+) [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι αλλαγές στο αγροτικό τομέα λόγω της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (es de en fr) (ΚΓΠ), οι αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η περιβαλλοντική πίεση, η επιτάχυνση της διάδοσης των νέων τεχνολογιών, η γήρανση του πληθυσμού και η αγροτική έξοδος είναι παράγοντες που επηρεάζουν στις μέρες μας τις αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο της καινοτόμου πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, ο κοινωνικοοικονομικός ρόλος αυτών των περιοχών αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού και οι περιοχές προβαίνουν σε διαρθρωτικές προσαρμογές για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις εν λόγω σημαντικές προκλήσεις.

Ως δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ και σημαντικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η κοινοτική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα. Ενισχύει επίσης την ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και πηγών απασχόλησης. Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες Leader I (1991-1994) και Leader II (1994-1999) λειτούργησαν, επίσης, πειραματικά στο θέμα αυτό επιτρέποντας τον καθορισμό και την εφαρμογή καινοτόμων, ολοκληρωμένων και συμμετοχικών εδαφικών προσεγγίσεων.

Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το πείραμα έχουν μία τόσο θετική άποψη για την πρωτοβουλία που η Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει περαιτέρω την ανάπτυξή της. Για την περίοδο 2000-2006, περιέλαβε το Leader+, τη νέα κοινοτική πρωτοβουλία για την αγροτική ανάπτυξη, στη γενική κανονιστική ρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στόχοι

Η αξιοποίηση των ειδικών πόρων των αγροτικών περιοχών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στο τοπικό πλαίσιο, φαίνεται όλο και περισσότερο ότι είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί για την προσαρμογή των περιοχών αυτών σε ένα υπό πλήρη εξέλιξη κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο.

Από την εφαρμογή των πρωτοβουλιών Leader I και Leader II προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Η πρωτοβουλία Leader + λειτουργεί ως εργαστηρίο από το οποίο θα αναδειχθούν νέες ολοκληρωμένες και διαρκείς προσεγγίσεις αγροτικής ανάπτυξης. Οι προσεγγίσεις αυτές θα συμπληρώσουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα αυτό στο πλαίσιο των καθιερωμένων («mainstream») προγραμμάτων, ιδίως βάσει του στόχου 1, του στόχου 2 και του στόχου 3 των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας Leader+ είναι να παροτρύνει τους φορείς των αγροτικών περιοχών να εξετάσουν το δυναμικό ανάπτυξης της περιοχής τους στο πλαίσιο μιας περισσότερο μακροπρόθεσμης προοπτικής. Οι τοπικοί φορείς θέτουν σε εφαρμογή την αρχική στρατηγική που οι ίδιοι ανέπτυξαν. Πειραματίζονται με την εφαρμογή νέων μορφών:

Η συνεργασία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της πρωτοβουλίας Leader+. Μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο αγροτικών περιοχών του ιδίου κράτους μέλους, μεταξύ περιοχών περισσοτέρων κρατών μελών, και ενδεχομένως, εκτός της Κοινότητας. Εξάλλου, ένα σημαντικό έργο δικτύωσης προορίζεται να αξιοποιήσει και να διαδώσει τα νέα κατάλληλα μοντέλα ανάπτυξης.

Χρηματοδοτικές διατάξεις

Για την περίοδο 2000-2006, ο κοινοτικός προϋπολογισμός της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+ ανέρχεται σε 2.020 εκατ. ευρώ σε τιμές 1999 που βαρύνουν αποκλειστικά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τμήμα Προσανατολισμού.

Το Leader+ ενισχύει όλα τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Προσανατολισμού, το ΕΤΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγχρηματοδότησης, όλες οι δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή σε δίκτυα, την εμψύχωση, πληροφόρηση, διαχείριση, παρακολούθηση, και αξιολόγηση του προγράμματος. Εκτός από τα έργα μικρής κλίμακας, δεν είναι επιλέξιμες για την προκείμενη πρωτοβουλία οι επενδύσεις σε υποδομές, όπως και οι παραγωγικές επενδύσεις, των οποίων το ύψος προϋπολογισμού υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο.

Σύμφωνα με το γενικό κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις για το ύψος της κοινοτικής συμμετοχής στις παρεμβάσεις. Ειδικότερα, η συνεισφορά του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Προσανατολισμού ανέρχεται σε ποσοστό 75% κατ' ανώτατο όριο του συνολικού επιλέξιμου κόστους στις περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο 1, και σε 50% κατ' ανώτατο όριο για τις ζώνες εκτός εκείνων του στόχου 1.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αντίθετα με τις πρωτοβουλίες Leader I και II, όλες οι αγροτικές περιοχές είναι επιλέξιμες για την πρωτοβουλία Leader+ και ιδίως αυτές που δεν έχουν συμμετάσχει στις προηγούμενες κοινοτικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι κοινοτικοί πόροι στις πλέον ενδιαφέρουσες προτάσεις, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός περιοχών θα τύχει χρηματοδοτικής στήριξης από την Κοινότητα στο πλαίσιο των σκελών 1 και 2 της πρωτοβουλίας. Υπό το πρίσμα αυτό, οι εθνικές αρχές θέτουν σε εφαρμογή μία διαφανή και αυστηρή διαδικασία επιλογής που θα επιτρέψει, μέσω μίας (ή πολλών) εθνικής/ών προσκλήσεως/ων υποβολής προτάσεων, την επιλογή των αγροτικών περιοχών που θα επωφεληθούν του Leader+. Η εν λόγω επιλογή βασίζεται σε γενικά κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση καθώς και σε ειδικά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιοχών και τους στόχους που επιδιώκουν τα κράτη μέλη μέσω του Leader+.

Η οριοθέτηση των επιλέξιμων αγροτικών περιοχών δεν συμπίπτει κατ' ανάγκη με την εθνική διοικητική οριοθέτηση ή την οριοθέτηση που έχει γίνει για τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο των στόχων 1 και 2 των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι περιοχές είναι περιορισμένης έκτασης αλλά αγροτικού χαρακτήρα, αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη και διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους που θα επιτρέψουν την εφαρμογή μιας αναπτυξιακής στρατηγικής. Κατά γενικό κανόνα, ο πληθυσμός μιας αγροτικής περιοχής πρέπει να είναι άνω των 10.000 κατοίκων χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τους 100.000 κατοίκους για τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές, δηλαδή 120 κάτοικοι/km2. Ωστόσο, για ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, είναι δυνατόν να εγκριθούν εξαιρέσεις από τα κριτήρια αυτά, δεόντως αιτιολογημένες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) είναι οι δικαιούχοι της χρηματοδοτικής συνδρομής της πρωτοβουλίας Leader+. Είναι φορείς της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιοχής τους και υπεύθυνοι για την υλοποίησή της βάσει ενός σχεδίου ειδικής ανάπτυξης.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης εγκαθιδρύουν μία διαφανή τοπική εταιρική σχέση που κατανέμει σαφώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των διαφόρων εταίρων. Οι ομάδες αυτές αποτελούν ένα ισορροπημένο και αντιπροσωπευτικό σύνολο εταίρων των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών κύκλων της περιοχής. Για το λόγο αυτό, οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι καθώς και οι ενώσεις πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον 50% της τοπικής εταιρικής σχέσης.

Τα μέλη της ΟΤΔ διαθέτουν ισχυρή τοπική παρουσία και είτε ορίζουν έναν επικεφαλή αρμόδιο για διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα, ο οποίος θα έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται τις κρατικές επιδοτήσεις, είτε οι εταίροι συνδέονται στο πλαίσιο μιας κοινής δομής με νομική μορφή που εγγυάται τις ίδιες λειτουργικότητες.

ΣΚΕΛΗ

Η κοινοτική πρωτοβουλία αρθρώνεται γύρω από τρία σκέλη:

Σκέλος 1 - Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης

Το σκέλος «1» στηρίζει τις αγροτικές περιοχές που επιδεικνύουν ικανότητα σύλληψης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης και πιλοτικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Οι περιοχές αυτές υποβάλουν στις εθνικές αρχές ένα σχέδιο ανάπτυξης που βασίζεται σε μία αντιπροσωπευτική εταιρική σχέση και αρθρώνεται γύρω από ένα σημαντικό θέμα, χαρακτηριστικό της ταυτότητας της περιοχής.

Τα σχέδια ανάπτυξης των ΟΤΔ λαμβάνουν αναγκαστικά υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Σκέλος 2 - Στήριξη της συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών

Μόνο οι αγροτικές περιοχές που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του σκέλους 1 της πρωτοβουλίας είναι επιλέξιμες στο σκέλος 2 εφόσον στηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των αγροτικών περιοχών. Βάσει του σκέλους 2, χρηματοδοτούνται οι δαπάνες, στο πλαίσιο της παροχής τεχνικής βοήθειας για τη συνεργασία καθώς και η ίδια η κοινή δράση.

Η συνεργασία επιτρέπει συχνά στις αγροτικές περιοχές να επιτύχουν την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα για τη βιωσιμότητα ενός κοινού έργου και να αναζητήσουν τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των εταίρων. Η συνεργασία συνίσταται στη συγκέντρωση της τεχνογνωσίας ή/και του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοδοτικών πόρων που είναι διασκορπισμένοι σε κάθε μία από τις περιοχές. Προβλέπονται δύο είδη συνεργασίας:

Σκέλος 3 - Δικτύωση

Η ανταλλαγή της τεχνογνωσίας, των εμπειριών και των πληροφοριών για τα επιτεύγματα όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα του Leader+. Η ενεργός συμμετοχή στο δίκτυο έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους δικαιούχους της κοινοτικής πρωτοβουλίας.

Η δικτύωση του συνόλου των αγροτικών περιοχών, ανεξάρτητα από το αν τις αφορά η πρωτοβουλία ή όχι, καθώς και όλων των οργανώσεων και διοικητικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στις τοπικές αυτές ενέργειες, όπως των αγροτικών κέντρων πληροφόρησης και εμψύχωσης ως κέντρων ευρωπαϊκής πληροφόρησης εγκατεστημένων σε αγροτικές περιοχές, θα ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών.

Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τις απαραίτητες διατάξεις για τη δημιουργία σε εθνικό επίπεδο μιας "μονάδας εμψύχωσης" του δικτύου. Η μονάδα αυτή αναλαμβάνει την εμψύχωση του δικτύου, τον εντοπισμό, την ανάλυση και τη διάδοση των ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ιδίως προς όφελος των λιγότερο προηγμένων εδαφών και την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας για τοπική και διακρατική συνεργασία.

Εντός του ορίου του 2% του συνολικού προϋπολογισμού της πρωτοβουλίας Leader+, η Επιτροπή εγκαθιδρύει ένα "Παρατηρητήριο των αγροτικών περιοχών", το οποίο θα διασφαλίσει τη δικτύωση των περιοχών σε κοινοτικό επίπεδο, την εμψύχωση του δικτύου και θα έχει ως στόχους:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προγράμματα κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+

Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων χρηματοδότησης ανά κράτος μέλος (βλ. πίνακα στο τέλος του δελτίου). Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη συμβουλεύονται τους πιο αντιπροσωπευτικούς εταίρους σε όλα τα σχετικά επίπεδα. Εντός έξι μηνών μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα, υποβάλουν στην Επιτροπή το πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+ (ΠΚΠ). Η Επιτροπή εγκρίνει τα προγράμματα αυτά εντός προθεσμίας πέντε μηνών από την παραλαβή τους και διακόπτει τη συμμετοχή του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Προσανατολισμού. Έχουν εγκριθεί 56 προγράμματα το 2001, εκ των οποίων 11 σε εθνικό επίπεδο και 45 σε περιφερειακό επίπεδο. Η έγκριση των 17 προγραμμάτων που απομένουν θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2002 (βλ. ανακεφαλαιωτικό κατάλογο στο τέλος του δελτίου).

Όλα τα κράτη μέλη επέλεξαν τη σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων μαζί με σχέδιο προγραμματισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης, στα προγράμματα κοινοτικής πρωτοβουλίας καταδεικνύονται:

Διαχείριση, έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του γενικού κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία όσον αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader+.

Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, το ΠΚΠ περιγράφει σαφώς τις λεπτομέρειες διαχείρισης και τις διαδικασίες σχετικά με την κινητοποίηση και την κυκλοφορία των χρηματικών ροών ιδίως κοινοτικών. Εξάλλου, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται επιτρέπουν έναν αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών.

Σε επίπεδο των ΟΤΔ, μία επιτροπή παρακολούθησης διασφαλίζει την παρακολούθηση των παρεμβάσεων με τη βοήθεια οικονομικών και διαρθρωτικών δεικτών που αναλύουν την οικονομική εκτέλεση, την πραγματική υλοποίηση των ενεργειών και τις συνέπειές τους στην περιοχή. Τα αποτελέσματα κατόπιν διαβιβάζονται στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για παγίωση και διάδοση. Σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μία ρυθμιστική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος για να προβεί σε ανάλυση του βαθμού προόδου της πρωτοβουλίας Leader+.

Για να ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα κοινοτικής πρωτοβουλίας σε επίπεδο κάθε κράτους μέλους, συμβουλευτείτε την ειδική στήλη Leader+ στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.

4) παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Ανακοίνωση της Επιτροπής, 14.04.2000

-

-

ΕΕ C 139, 18.5.2000

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Ανακοίνωση της Επιτροπής

-

-

ΕΕ C 262, 31.10.2003

Ανακοίνωση της Επιτροπής

-

-

ΕΕ C 294, 4.12.2003

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση C(2000)1220 της 12.05.2000 της Επιτροπής για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής ανά κράτος μέλος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων βάσει της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ για την περίοδο 2000-2006.

Η κατανομή είναι η ακόλουθη:

Κράτος μέλος

Ποσά(σε εκατ. ευρώ)

Βέλγιο

15

Δανία

16

Γερμανία

247

Ελλάδα

172

Ισπανία

467

Γαλλία

252

Ιρλανδία

45

Ιταλία

267

Λουξεμβούργο

2

Κάτω Χώρες

78

Αυστρία

71

Πορτογαλία

152

Φινλανδία

52

Σουηδία

38

Ηνωμένο Βασίλειο

106

Ευρωπαϊκό δίκτυο

40

Σύνολο

2020

Αποφάσεις της Επιτροπής για έγκριση των εθνικών/περιφερειακών προγραμμάτων της κοινοτικής πρωτοβουλία LEADER+:

Κράτος μέλος

Απόφαση

ΙΣΠΑΝΙΑ

18 προγράμματα

Andalucia

C(2001)2158, 05.09.01

Aragon

C(2001)2067, 31.07.01

Asturias

C(2001)2857, 18.10.01

Baleares

C(2001)4206, 17.12.01

Cataluna

C(2001)2128, 27.08.01

Castilla-Leon

C(2001)2176, 20.08.01

Castilla-La Mancha

C(2001)2066, 31.07.01

Canarias

C(2001)2177, 20.08.01

Cantabria

C(2001)2065, 31.07.01

Extremadura

C(2001)2159, 05.09.01

Galicia

C(2001)2179, 20.08.01

Madrid

C(2001)2068, 31.07.01

Murcia

C(2001)2183, 23.08.01

Navarra

C(2001)2184, 23.08.01

Pais Vasco

C(2002)210, 08.02.2002

Rioja

C(2001)2178,20.08.01

Comunidad Valenciana

C(2001)2761, 01.10.01

Δίκτυο

C(2001)1245, 18.05.01

ΓΑΛΛΙΑ

1 εθνικό πρόγραμμαC(2001)2094, 07.08.01

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

4 προγράμματα

Βόρεια

C(2001)1298,31.07.01

Ανατολικά

C(2001)1299, 30.07.01

Δυτικά

C(2001)1297, 30.07.01

Νότια

C(2001)1300, 31.07.01

ΙΤΑΛΙΑ

22 προγράμματα

Abruzzi

C(2001)4207, 17.12.01

Basilicata

C(2002)247,19.02.02

Bolzano

C(2001)2743, 25.09.01

Calabria

C(2002)246, 19.02.02

Campagnia

C(2002)168, 29.01.02

Emilia-Romagna

C(2001)3561, 19.11.01

Friuli-Venezia Giulia

C(2001)3563,19.11.01

Lazio

C(2001)3626, 26.11.01

Liguria

C(2001)3559, 19.11.01

Lombardia

C(2001)3560, 19.11.01

Marche

C(2001)4144, 13.12.01

Molise

C(2002)250, 19.02.02

Piemonte

C(2001)3558, 19.11.01

Puglia

C(2002)171, 29.01.02

Sardegna

C(2002)248,19.02.02

Sicilia

C(2002)249, 19.02.01

Toscana

C(2001)4012,03.12.01

Trentino

C(2001)3490 , 07.11.01

Umbria

C(2001)3489, 07.11.01

Valle d'Aosta

C(2001)2744,25.09.01

Veneto

C(2001)3564, 19.11.01

Δίκτυο

C(2002)251, 19.02.02

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

14 προγράμματα

Baden-Wurttemberg

C(2002)110, 12.03.02

Bayern

C(2001)1314,17.12.01

Brandenburg

C(2002)1308, 09.01.02

Hessen

C(2002)108, 22.03.02

Mecklenburg-Vorpommern

C(2002)109, 13.02.02

Niedersachsen

C(2001)1312, 17.12.01

Nordhein-Westfalen

C(2001)1305, 22.11.01

Rheinland-Pfalz

C(2002)107 du 30.01.02

Sachsen

C(2002)106 du 29.01.02

Schleswing-Holstein

C(2001)1306, 29.11.01

Saarland

C(2002)4699, 19.12.2002

Sachsen-Anhalt

C(2001)1303,03.12.01

Turingen

C(2001)1311,17.12.01

Δίκτυο

C(2001)1304, 22.11.01

ΔΑΝΙΑ

1 πρόγραμμαC(2001)2129, 27.08.01

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

4 προγράμματα

Αγγλία

C(2001)2100,09.08.01

Ουαλία

C(2001)1379, 02.07.01

Βόρειος Ιρλανδία

C(2001)2741,21.09.01

Σκωτία

C(2002)37,08.01.02

ΒΕΛΓΙΟ

2 προγράμματα

Vlaanderen

C(2001)4738, 20.12.01

Wallonie

C(2001)4202, 17.12.01

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

1 πρόγραμμαC(2001)1315,13.12.01

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

1 πρόγραμμαC(2001)785, 22.03.01

ΣΟΥΗΔΙΑ

1 πρόγραμμαC(2001)1383, 03.07.01

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1 πρόγραμμαC(2001)3148, 25.07.01

ΕΛΛΑΔΑ

1 πρόγραμμαC(2001)3562,19.11.01

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

1 πρόγραμμαC(2001)1296, 03.07.01

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.05.2004