Διασφάλιση της υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Ο κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 θεσπίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων όσον αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Αποτελεί βασικό τμήμα της δέσμης περί υγιεινής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγιεινή των τροφίμων, του 2004.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

ΣΎΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός στοχεύει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων και δημόσιας υγείας. Συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, του οποίου οι κανόνες καλύπτουν κυρίως την έγκριση υπευθύνων επιχειρήσεων του τομέα.

Οι κανόνες του κανονισμού εφαρμόζονται στα μη μεταποιημένα και στα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Σε γενικές γραμμές δεν εφαρμόζονται σε τρόφιμα που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα προϊόντα φυτικής προέλευσης και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οφείλουν να καταχωρίζουν και, κατά περίπτωση, να εγκρίνουν εγκαταστάσεις που χειρίζονται προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Τομεακή προσέγγιση

Οι κανόνες του κανονισμού για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης καλύπτουν τους ακόλουθους βασικούς τομείς: κρέας, μαλάκια, ψάρι και γάλα. Ο κανονισμός, συμβαδίζοντας με τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, παρέχει στις εθνικές αρχές για τα τρόφιμα τη δυνατότητα να προβλέπουν ειδικές συνθήκες όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής σε κάθε τομέα.

Στον τομέα του κρέατος, οι εν λόγω κανόνες, για παράδειγμα, καλύπτουν τα σφαγεία, τον τεμαχισμό και την αφαίρεση των οστών, το σήμα καταλληλότητας καθώς και την αποθήκευση, τη μεταφορά και την ωρίμανση. Όσον αφορά το κρέας άγριων θηραμάτων, οι κυνηγοί πρέπει να έχουν καταρτιστεί σε θέματα υγείας και υγιεινής.

Οι κανόνες για τα προϊόντα μαλακίων και τα αλιευτικά προϊόντα καλύπτουν όλα τα στάδια, από την παραγωγή και τη συλλογή έως τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, τη μεταποίηση και τη μεταφορά.

Κρέας

Ο εν λόγω τομέας περιλαμβάνει κατοικίδια οπληφόρα (βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα)· πουλερικά και λαγόμορφα (εκτρεφόμενα πτηνά/κουνέλια, λαγούς και τρωκτικά)· εκτρεφόμενα θηράματα άγρια θηράματα κιμά, παρασκευάσματα κρέατος και μηχανικώς διαχωρισμένο/ανακτημένο κρέας (ΜΔΚ)και προϊόντα κρέατος.

Οι άλλοι τομείς είναι:

Τον Μάιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προτάσεις για μια δέσμη μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004

20.5.2004

-

ΕΕ L 139 της 30.4.2004

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009

20.4.2009

-

ΕΕ L 87 της 31.3.2009

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2005, για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 [ΕΕ L 338 της 22.12.2005]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων [ΕΕ L 139 της 30.4.2004]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 139, 30.04.2004).

Οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου [ΕΕ L 157 της 30.4.2004]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.05.2014