Ασφάλεια τροφίμων — από το αγρόκτημα στο πιάτο

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων

ΣΥΝΟΨΗ

Η ΕΕ επιδιώκει να διασφαλίζει την υγιεινή των τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής (κυρίως τη γεωργία, το κυνήγι ή το ψάρεμα) έως τον τελικό καταναλωτή. Η νομοθεσία της ΕΕ δεν καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με τη θρέψη, τη σύνθεση ή την ποιότητα, ή την οικιακή παραγωγή ή παρασκευή τροφίμων

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός και τα παραρτήματά του ορίζουν μια σειρά στόχων για την ασφάλεια των τροφίμων τους οποίους οφείλουν να πληρούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η βασική αρχή είναι ότι όποιος εργάζεται στον τομέα των τροφίμων πρέπει να διασφαλίζει πρακτικές υγιεινής σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Το παράρτημα I του κανονισμού καλύπτει δραστηριότητες που συνδέονται με την πρωτογενή παραγωγή (δηλ. τη γεωργία, το κυνήγι ή το ψάρεμα), και περιλαμβάνει τη μεταφορά, την αποθήκευση και το χειρισμό πρωτογενών προϊόντων καθώς και τη μεταφορά ζώντων ζώων.

Οι γενικοί στόχοι υγιεινής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ καλύπτουν τομείς όπως:

τους χώρους τροφίμων και τον εξοπλισμό

τις συνθήκες μεταφοράς

τα απορρίμματα τροφίμων

την παροχή νερού

την ατομική υγιεινή και την εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα των τροφίμων

την πρώτη και δεύτερη συσκευασία

τη θερμική επεξεργασία

Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις του τομέα τροφίμων πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 που καθορίζει τους κανόνες για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Ενίοτε, μπορεί να προβλέπονται παρεκκλίσεις, για παράδειγμα για μικρές επιχειρήσεις που προμηθεύουν άμεσα τοπικούς πελάτες. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να προσαρμόζουν τους κανόνες για να εξυπηρετήσουν ορισμένες τοπικές συνθήκες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των τροφίμων.

Το σύστημα HACCP

Οι επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων (όχι αυτές που εμπλέκονται στις γεωργικές καλλιέργειες ή την κτηνοτροφία, το κυνήγι ή το ψάρεμα) θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) οι οποίες θεσπίστηκαν ως τμήμα του Codex Alimentarius. Αυτές οι αρχές, ωστόσο, δεν αντικαθιστούν τους επίσημους ελέγχους. Σκοπός είναι:

να εντοπίζονται κρίσιμα σημεία ελέγχου και διαδικασίες παρακολούθησης

να θεσπίζονται διορθωτικά μέτρα

να καθορίζονται διαδικασίες για να επαληθεύεται ότι τα μέτρα λειτουργούν αποτελεσματικά

να καταρτίζονται φάκελοι.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εθνικών κατευθυντήριων γραμμών που να βασίζονται στις αρχές της HACCP, ενώ υπάρχει η πιθανότητα κατευθυντήριων γραμμών για όλη την ΕΕ, εάν θεωρηθεί αναγκαίο.

Όταν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιχειρήσεις του τομέα τροφίμων πρέπει να εγκρίνονται και όλοι οι χώροι να καταγράφονται από την αρμόδια αρχή.

Τα τρόφιμα που εισάγονται στην ΕΕ και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που εξάγονται πρέπει να πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ ή ισοδύναμά τους, καθώς και τυχόν απαιτήσεις που ενδέχεται να ορίσει η εισάγουσα χώρα.

Οι κανόνες ανιχνευσιμότητας*, που προβλέφθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, ισχύουν τώρα επίσης σε τρόφιμα που εισάγονται στην και εξάγονται από την ΕΕ, με ορισμένες νέες απαιτήσεις.

Όταν μια εταιρεία του τομέα τροφίμων ανακαλύψει ότι ένα τρόφιμο συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, πρέπει να αποσύρει αμέσως το εν λόγω τρόφιμο από την αγορά, ενημερώνοντας τους χρήστες και τη σχετική αρχή.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Η οδηγία άρχισε να ισχύει στις 20 Μαΐου 2004.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

*Ανιχνευσιμότητα: η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης ενός τροφίμου ή ενός τροφοπαραγωγικού ζώου σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Υγιεινή των τροφίμων — Βασική νομοθεσία στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1-54)

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1-26). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2005, για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 27-59). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 24.11.2015