Σχέδιο δράσης για την ορθή μεταχείριση των ζώων 2006-2010

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προβλέπει για την περίοδο 2006-2010 γενικά μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της προστασίας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν τη βελτίωση των προδιαγραφών, την ανάπτυξη της έρευνας και σχετικών δεικτών, την πληροφόρηση των επαγγελματιών και των καταναλωτών καθώς και τη δράση σε διεθνές επίπεδο.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 23ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006-2010 [COM(2006) 13 – Επίσημη Εφημερίδα C 49 της 28.02.2006].

ΣΥΝΟΨΗ

Το σχέδιο δράσης περιγράφει τα μέτρα που προτίθεται η Επιτροπή να εφαρμόσει μεταξύ 2006 και 2010 με σκοπό την ανάπτυξη και την εγγύηση της προστασίας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στον υπόλοιπο κόσμο. Αποσκοπεί στη διασαφήνιση της κοινοτικής νομοθεσίας και στην πρόβλεψη προτάσεων στους τομείς όπου αυτή θεωρείται ως ανεπαρκής.

Η Επιτροπή επιθυμεί να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

Το σχέδιο δράσης ορίζει πέντε κύριους τομείς ενεργειών, συνδεόμενους μεταξύ τους, για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων:

Στον τομέα των ελάχιστων προδιαγραφών, το σχέδιο δράσης προβλέπει την ενίσχυση της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας ώστε να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες επιστημονικές γνώσεις, η πρακτική εμπειρία και οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί σε διεθνές πλαίσιο. Προτείνει επίσης την επέκταση των ελάχιστων αυτών προδιαγραφών σε κατηγορίες ζώων και θέματα που δεν καλύπτονται ακόμη από τη νομοθεσία. Η έμφαση θα δοθεί εξάλλου στην τήρηση της ορθής μεταχείρισης των ζώων χάρη σε άλλες πολιτικές, ιδίως την Κοινή Γεωργική Πολιτική (πρόβλεψη προϋποθέσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων, δυνατότητα παροχής ενισχύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου).

Το σχέδιο δράσης συνιστά την ενθάρρυνση των ερευνητικών σχεδίων ώστε να πληρωθούν τα κενά και να υπάρξει μια σταθερή επιστημονική βάση για τις μελλοντικές εξελίξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της προστασίας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Προτείνει επιπλέον τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου ή εργαστηρίου, η αποστολή του οποίου θα είναι ο συντονισμός, η συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών επί των ερευνών και των δραστηριοτήτων. Το σχέδιο δίνει εξάλλου έμφαση στην τήρηση του τρίπτυχου («replacement, reduction and refinemen», ήτοι «αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση»), που έχει οριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκτέλεσης πειραμάτων σε ζώα.

Το σχέδιο προβλέπει τη θέσπιση τυποποιημένων δεικτών σε θέματα ορθής μεταχείρισης των ζώων. Οι δείκτες αυτοί θα μπορούν να εγγυηθούν ότι τηρούνται οι ελάχιστες ή αυστηρότερες προδιαγραφές. Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός κοινοτικού σήματος για την προώθηση των προϊόντων που παράγονται με τήρηση των πλέον αυστηρών απαιτήσεων στον τομέα της ορθής μεταχείρισης των ζώων.

Το σχέδιο δράσης υπογραμμίζει τη σημασία της επιμόρφωσης των επαγγελματιών, ιδίως για τη διάδοση των καλών πρακτικών, και της ενημέρωσης των καταναλωτών ώστε να διευκολύνονται στην πραγματοποίηση μιας πιο τεκμηριωμένης επιλογής κατά την από μέρους τους αγορά προϊόντων.

Το σχέδιο δράσης προβλέπει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί την ενίσχυση των προδιαγραφών της ορθής μεταχείρισης των ζώων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών όπως το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (ΟΙΕ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συνιστά επίσης την προαγωγή της αναγνώρισης της σημασίας των προδιαγραφών αυτών στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Προβλέπει εξάλλου μια στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών που εφαρμόζουν υψηλές προδιαγραφές, καθώς και με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα προβλεπόμενα από το σχέδιο δράσης μέτρα θα αποτελέσουν το αντικείμενο πρακτικής παρακολούθησης ώστε να αξιολογηθούν οι πρόοδοι που επιτυγχάνονται και να προγραμματιστούν συμπληρωματικές δράσεις μετά το 2010.

Πλαίσιο

Το σχέδιο δράσης ανταποκρίνεται στις αρχές που έχουν οριστεί στο πρωτόκολλο για την προστασία και την ορθή μεταχείριση των ζώων, το οποίο επισυνάπτεται στη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ). Το πρωτόκολλο αυτό αναγνωρίζει ότι τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα και ότι οι απαιτήσεις ορθής μεταχείρισης των ζώων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή των πολιτικών σε θέματα γεωργίας, μεταφορών, έρευνας και εσωτερικής αγοράς.

Η μελέτη αντίκτυπου που συνοδεύει το σχέδιο δράσης περιγράφει τα οφέλη που προσδοκώνται από το σχέδιο δράσης, την υφιστάμενη νομοθεσία και τις ερευνητικές εργασίες που έχουν αναληφθεί.

Από το 1974, η ευρωπαϊκή νομοθεσία αναπτύχθηκε για να προστατεύσει τα ζώα και να εξασφαλίσει την καλή τους μεταχείριση στις μονάδες εκτροφής, κατά τη μεταφορά τους και κατά τη στιγμή της σφαγής τους.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 28ης Οκτωβρίου 2009 – “Επιλογές για την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αναφοράς για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων” [COM(2009) 584 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή επιθυμεί να βελτιώσει την ενημέρωση των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων. Για τον σκοπό αυτό ανοίγει διάλογο για την επισήμανση των καταναλωτικών αγαθών. Πράγματι, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να προσδιορίζουν και να επιλέγουν τα φιλικά προς την καλή μεταχείριση των ζώων προϊόντα, η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να βελτιώσουν τις πρακτικές τους ώστε να καλύψουν τη ζήτηση.

Η παρούσα έκθεση αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να ηγηθούν αυτής της συζήτησης, ιδίως στους παρακάτω τομείς:

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.06.2010